Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 9 oktober 2020

Kontakt

Kunskapsstöd covid-19

Här finns kunskapsstöd i form av rutiner och rekommendationer som har tagits fram av nationella programområden (NPO) eller deras nationella arbetsgrupper (NAG). Här finns även länkar till kunskapsstöd som har tagits fram av andra, och som NPO har ställt sig bakom.

Rekommendationer och riktlinjer vid covid-19

Triage och arbetssätt på akutmottagning vid covid-19

Triage och arbetssätt på akutmottagning vid covid-19

Om kunskapsstödet:
På Socialstyrelsens webbplats får du stöd för att arbeta med triage utanför en akutmottagning, för att skilja patienter med misstänkt covid-19 från övriga patienter.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Barn och ungdomars hälsa

Barnhälsovård vid covid-19

Om kunskapsstödet:
För att värna om barns behov och rätt till god hälsa samt tillgång till barnhälsovård behövs rekommendationer och planering för de besök till barnavårdscentral (BVC) som skjutits upp eller inte blivit av på grund av covid-19-pandemin. Rekommendationerna är övergripande och rådgivande och anpassas inom respektive region efter rådande epidemiologiskt läge, arbetsbelastning och personalsituation.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa

Cancersjukdomar

Coronaviruset och covid-19 påverkar cancervården

Om kunskapsstödet:
Information om cancervård och prioritering, screening med mera under pandemin på Regionala Cancercentrum i samverkans webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Regionala Cancercentrum i samverkan som utgör Nationellt programområde för cancersjukdomar

Infektionssjukdomar

Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad covid-19

Om kunskapsstödet:
Det nationella vårdprogrammet är tänkt att utgöra en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige. Vad gäller vårdhygieniska råd är riktlinjer från respektive vårdhygieniska enheter styrande i regionerna, utöver myndighetsrekommendationer.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt programområde för infektionssjukdomar har ställt sig bakom vårdprogrammet.

Medicinsk diagnostik

Obduktion vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Vänder sig till verksamheter som har obduktion i sitt basuppdrag. Beslutsstöd inför en eventuell förnyad bedömning vad gäller obduktioner av covid-19-patienter. Här finns också rekommendationer kring smittskydd för att underlätta start eller fortsättning av verksamhet med fullständig obduktion (öppning av skallen, bröst- och bukhålan med undersökning av de största och mest vitala organsystemen).

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för medicinsk diagnostik

Dödsorsaksintyg vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Ange dödsorsak enligt den standardmall som används internationellt, med fokus på terminologi för covid-19. WHO har uppmärksammat att dödsorsaksintygen behöver bli mer enhetliga och tillförlitliga internationellt.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Raidologi vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Riktlinjer för covid-19 på röntgenavdelningen.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Rekommendationer för prioriteringar vid resursbrist vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Stöd för beslutsfattare att prioritera i såväl intensivsjukvård som rutinsjukvård vid resursbrist på grund av covid-19.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Donation och transplantation vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Stöd för donations- och transplantationsverksamheter samt rekommendation från Sveriges transplantationsenheter avseende screening av organdonatorer för SARS CoV-2. 

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Sedering

Om kunskapsstödet:
Råd inför eventuell bristsituation på sederingsmedel i samband med respiratorbehandling av patienter med covid-19. Stödet riktar sig främst till yrkesgrupper verksamma inom intensivvård.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svensk förening för anestesi och intensivvård

Råd vid brist på anestesiläkemedel

Om kunskapsstödet:
Stödet ger råd vid brist på anestesiläkemedel och riktar sig främst till sig främst till yrkesgrupper verksamma inom intensivvård.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svensk förening för anestesi och intensivvård

Fler rutiner och rekommendationer avseende hanteringen av patienter med covid-19 finns på webbsidan för Svensk förening för anestesi och intensivvård:

Svensk förening för anestesi och intensivvård - hantering av patienter med Covid-19

Primärvård

Triage och arbetssätt på vårdcentral vid covid-19

Om kunskapsstödet:
På Socialstyrelsens webbplats ges praktiska förslag på hur arbetet på en vårdcentral kan anpassas under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård. Förslagen riktar sig främst till legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Psykisk hälsa

Psykisk hälsa vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider kopplat till covid-19 på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Uppdrag psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Webbinarium om rehabilitering vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Webbinarium med syfte att sprida bästa tillgängliga kunskap om covid-19 och rehabilitering samt att dela exempel från olika delar av landet på hur rehabiliteringen har organiserats över organisations- och verksamhetsgränser för att möta patienternas behov. Socialstyrelsen presenterade sina kunskapsstöd inom området.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Rehabilitering i samband med covid-19

Om kunskapsstödet:
Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser tar Socialstyrelsen fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Tandvård

Tandvård vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Information om tandvård vid covid-19 på Socialstyrelsens webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Ögonsjukdomar

Glaukom och medicinsk retina vid covid-19

Om kunskapsstödet:
Information om och stöd för till exempel prioriteringar, injektionsbehandlingar och andra diagnoser och behandlingar.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för ögonsjukdomar

Äldre hälsa

Vård i livets slutskede

Om kunskapsstödet:
Behandlingsråd vid covid-19 till kommunal vårdpersonal på Socialstyrelsens webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Mer information om covid-19