Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 april 2021

Kontakt

Kunskapsstöd covid-19

Här finns kunskapsstöd i form av rutiner och rekommendationer som har tagits fram av nationella programområden (NPO) eller deras nationella arbetsgrupper (NAG). Här finns även länkar till kunskapsstöd som har tagits fram av andra, och som NPO har ställt sig bakom.

Icke-göra – vård som inte bör erbjudas

Icke-göra i Socialstyrelsens nationella riktlinjer (pdf, nytt fönster)

Om kunskapsstödet:
Sammanställning av de mest aktuella rekommendationerna med prioriteten "icke-göra" från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Stöd att prioritera ner ineffektiva undersökningar och behandlingar, eller helt fasa ut dem för att frigöra resurser till vård som ger större nytta för patienterna.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Akut vård

Om kunskapsstödet:
På Socialstyrelsens webbplats får du stöd för att arbeta med triage utanför en akutmottagning, för att skilja patienter med misstänkt covid-19 från övriga patienter.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Barn och ungdomars hälsa

Om kunskapsstödet:
För att värna om barns behov och rätt till god hälsa samt tillgång till barnhälsovård behövs rekommendationer och planering för de besök till barnavårdscentral (BVC) som skjutits upp eller inte blivit av på grund av covid-19-pandemin. Rekommendationerna är övergripande och rådgivande och anpassas inom respektive region efter rådande epidemiologiskt läge, arbetsbelastning och personalsituation.

Avsändare för kunskapsstödet:
Rikshandboken barnhälsovård

Cancersjukdomar

Om kunskapsstödet:
Information om cancervård och prioritering, screening med mera under pandemin på Regionala Cancercentrum i samverkans webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Regionala Cancercentrum i samverkan som utgör Nationellt programområde för cancersjukdomar

Hud- och könssjukdomar

Om kunskapsstödet:
Vägledning angående vaccination av personer med kroniskt inflammatoriska sjukdomar som tar immunsuppressiva läkemedel, såsom biologiska läkemedel, JAK-hämmare, kortison och andra immundämpande läkemedel.

Avsändare av kunskapsstödet:
Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Infektionssjukdomar

Om kunskapsstödet:
Det nationella vårdprogrammet är tänkt att utgöra en bas för utredning, handläggning och behandling av patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 i Sverige. Vad gäller vårdhygieniska råd är riktlinjer från respektive vårdhygieniska enheter styrande i regionerna, utöver myndighetsrekommendationer.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svenska Infektionsläkarföreningen, Svenska Hygienläkarföreningen och Föreningen för Klinisk Mikrobiologi. Nationellt programområde för infektionssjukdomar har ställt sig bakom vårdprogrammet.

Lung- och allergisjukdomar

Om kunskapsstödet:
Moment som FEV1/FEV6-mätning, spirometri och nebulisatorbehandling utgör alltid en risk för stänk eller droppsmitta. Dessa smittförebyggande åtgärder bör därför vara en rutin som alltid gäller.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde lung- och allergisjukdomar och Nationell arbetsgrupp vårdhygien

Om kunskapsstödet:
Riktlinjer för bedömning och rutiner vid vaccination med de båda godkända
vaccinerna Comirnaty (Pfizer) och COVID-19 Vaccine Moderna (Moderna).

Avsändare för kunskapsstödet:
Svenska föreningen för allergologi (SFFA)

Medicinsk diagnostik

Om kunskapsstödet:
Vänder sig till verksamheter som har obduktion i sitt basuppdrag. Beslutsstöd inför en eventuell förnyad bedömning vad gäller obduktioner av covid-19-patienter. Här finns också rekommendationer kring smittskydd för att underlätta start eller fortsättning av verksamhet med fullständig obduktion (öppning av skallen, bröst- och bukhålan med undersökning av de största och mest vitala organsystemen).

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för medicinsk diagnostik

Om kunskapsstödet:
Ange dödsorsak enligt den standardmall som används internationellt, med fokus på terminologi för covid-19. WHO har uppmärksammat att dödsorsaksintygen behöver bli mer enhetliga och tillförlitliga internationellt.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Om kunskapsstödet:
Riktlinjer för covid-19 på röntgenavdelningen.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR)

Patientsäkerhet

Om kunskapsstödet:
Rekommendation inför upphandling av undersökningshandskar.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationell samverkansgrupp för patientsäkerhet

Perioperativ vård, intensivvård och transplantation

Om kunskapsstödet:
Stöd för beslutsfattare att prioritera i såväl intensivsjukvård som rutinsjukvård vid resursbrist på grund av covid-19.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Om kunskapsstödet:
Stöd för donations- och transplantationsverksamheter samt rekommendation från Sveriges transplantationsenheter avseende screening av organdonatorer för SARS CoV-2. 

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Om kunskapsstödet:
Råd inför eventuell bristsituation på sederingsmedel i samband med respiratorbehandling av patienter med covid-19. Stödet riktar sig främst till yrkesgrupper verksamma inom intensivvård.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svensk förening för anestesi och intensivvård

Om kunskapsstödet:
Stödet ger råd vid brist på anestesiläkemedel och riktar sig främst till sig främst till yrkesgrupper verksamma inom intensivvård.

Avsändare för kunskapsstödet:
Svensk förening för anestesi och intensivvård

Fler rutiner och rekommendationer avseende hanteringen av patienter med covid-19 finns på webbsidan för Svensk förening för anestesi och intensivvård:

Postcovid

Om kunskapsstödet:
Stöd till primärvården att utreda och bedöma vuxna patienter med fortsatta besvär efter covid-19.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt primärvårdsråd och Nationellt programområde infektionssjukdomar

Om kunskapsstödet:
Socialstyrelsens samlade kunskapsstöd vid postcovid, inklusive möjlighet att ta del av tidigare webbinarier.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Primärvård

Om kunskapsstödet:
På Socialstyrelsens webbplats ges praktiska förslag på hur arbetet på en vårdcentral kan anpassas under covid-19-pandemin, för att undvika smittspridning och upprätthålla en god vård. Förslagen riktar sig främst till legitimerad personal som läkare, sjuksköterskor och medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS).

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Psykisk hälsa

Om kunskapsstödet:
Samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider kopplat till covid-19 på Uppdrag psykisk hälsas webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Uppdrag psykisk hälsa

Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Om kunskapsstödet:
Webbinarium med syfte att sprida bästa tillgängliga kunskap om covid-19 och rehabilitering. Detta oavsett på vilken vårdnivå eller i vilken region eller kommun mötet sker.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Om kunskapsstödet:
Många som vårdats för covid-19 behöver långvarig rehabilitering för att kunna komma tillbaka efter sjukdomen. För att stödja hälso- och sjukvården i att möta det ökade behovet av rehabiliterande insatser tar Socialstyrelsen fram flera stödmaterial. Det handlar bland annat om ett verktyg för att beräkna ökningen av antalet patienter.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Vaccin och vaccination

Om kunskapsstödet:
Webbsändning från webbinarium 25 februari.

Avsändare för kunskapsstödet:
Webbinariet anordnades inom ramen för Partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård i samverkan mellan Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Tandvård

Om kunskapsstödet:
Stöd i hantering av aerosolgenererande procedurer, vilka har framförts som en potentiell smittkälla inom tandvårdsverksamhet.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för tandvård

Om kunskapsstödet:
Information om tandvård vid covid-19 på Socialstyrelsens webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Äldre hälsa

Om kunskapsstödet:
Behandlingsråd vid covid-19 till kommunal vårdpersonal på Socialstyrelsens webbplats.

Avsändare för kunskapsstödet:
Socialstyrelsen

Ögonsjukdomar

Om kunskapsstödet:
Information om och stöd för till exempel prioriteringar, injektionsbehandlingar och andra diagnoser och behandlingar.

Avsändare för kunskapsstödet:
Nationellt programområde för ögonsjukdomar

Mer information om covid-19