Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 1 oktober 2020

Kontakt

Barn och ungdomars hälsa vid covid-19

Här finns kunskapsstöd framtaget av nationellt programområde (NPO) för barn och ungdomars hälsa, gällande barnhälsovård.

Barnhälsovård vid covid-19

Barnhälsovården är en viktig folkhälsoarena som bevakar de yngsta barnens rätt till hälsa och tillgång till hälsovård. Verksamheten har högt förtroende och har en unik kontakt med i stort sett alla barnfamiljer. Dessutom har barnhälsovården en viktig roll i den aktuella situationen med att fortsätta ta hand om barn och familjer, ge stöd och möta föräldrars frågor vid oro. Särskilt viktigt är att nå de familjer som har svårare att ta till sig information på svenska.

För att värna om barns behov och rätt till god hälsa samt tillgång till barnhälsovård behövs rekommendationer och planering för de besök till barnavårdscentral (BVC) som skjutits upp eller inte blivit av på grund av covid-19-pandemin. Rekommendationerna är övergripande och rådgivande och anpassas inom respektive region efter rådande epidemiologiskt läge, arbetsbelastning och personalsituation.

Följ nationellt program och barnvaccinationsprogram

Barnhälsovårdens nationella program ska följas i så stor utsträckning som möjligt, dock med en lägsta nivå enligt tillfälliga åtgärder som listas här nedan. Alla barn har rätt till sina hälsobesök, så besöken får inte ställas in utan endast senareläggas. Erbjud gärna riktade besök.

Det är viktigt att barnvaccinationsprogrammet fortsätter att följas, särskilt då Världshälsoorganisationen (WHO) har fått signaler från andra länder i världen om att vaccinationstäckningen har minskat under pandemin. Sverige har en stabil vaccinationstäckning. Det ger oss goda förutsättningar, men kräver fortsatt aktivt arbete för att behålla och värna om den goda vaccinationstäckningen.

Hälsobesök per ålder (pdf, nytt fönster)

Barnhälsovårdens nationella program (pdf, nytt fönster)

Tillfälliga prioriteringar

Prioriteringarna i dessa rekommendationer gäller endast vid krissituation. Verksamheten anpassas till regionala förutsättningar och tillsammans med regionalt smittskydd.

Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska. Var restriktiv med medföljande syskon och andra anhöriga. Fortsätt att erbjuda ett jämställt föräldraskapsstöd.

 • Prioritera de yngsta barnen under ett år och vaccinationer i åldrarna noll till fem år.
 • Erbjud amningsstöd.
 • Erbjud möjlighet att få kontakt med BVC alla vardagar.
 • Använd telefon eller digitala möten vid behov av uppföljning.
 • Familjer som avbokar besök bör kontaktas via telefon eller videosamtal, för uppföljning och/eller för att ta ställning till besök.
 • Ta ställning till behov av riktat besök vid varje kontakt med familjen.
 • Barnets och familjens behov av kontakt med mödra- och barnhälsovårdpsykolog (MBHV) bedöms på samma sätt som tidigare.
 • Föräldragrupper och liknande aktiviteter i grupp ställs in.

Nyfödda

För nyfödda (noll till sex veckor) är detta prioriterat och ska inte ställas in:

 • Första hembesöket. Om familjen är frisk erbjuds hembesök enligt
  barnhälsovårdsprogrammet. Om det inte är möjligt sker besöket på BVC.*
 • Teambesök med läkare och sjuksköterska vid fyra veckors ålder.**

* Vid första hembesöket/besök på BVC bedöms vilka barn som bör komma till BVC för till
exempel tillväxtbedömning, amningsstöd, föräldraskapsstöd, läkarbesök innan teambesöket
vid fyra veckors ålder. Uppföljande besök för nyfödda vid behov är alltid prioriterade.

**Vid resursbrist bör läkarundersökningen göras tidigare och inte skjutas upp.

Vårdkedjan för de nyfödda barnen (noll till sex veckor) måste värnas oberoende av föräldrarnas
hälsotillstånd. Med eller utan konstaterad covid-19-infektion är omhändertagandet
detsamma. Barnet betraktas som smittat om modern har en konstaterad eller misstänkt
covid-19-infektion. BVC ska regelbundet följa barnet och klinisk undersökning ska inte
fördröjas.

Barn äldre än sex veckor

Om barnhälsovårdens personal tas i anspråk för andra arbetsuppgifter eller vid personalbrist
på grund av rådande covid-19-pandemi är följande besök prioriterade:

 • Besök vid sex till åtta veckors ålder, med vaccination och EPDS.
 • BCG-vaccination för barn i riskgrupp.
 • Besök vid två och en halv till tre månaders ålder, med vaccination och enskilt samtal för icke födande
  förälder. Vaccinationen vid tre månaders ålder bör inte senareläggas.
 • Besök vid fem till sex månaders ålder, med vaccination och teambesök med läkare.
 • Besök vid tolv månaders ålder, med vaccination.
 • Besök vid 18 månaders ålder, med vaccination.
 • Besök vid fem års ålder, med vaccination.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifterna om
vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under
pågående covid-19-pandemi. Som vanligt bör vaccination senareläggas om barnet har akut
pågående infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med allmänpåverkan
och/eller feber.

Övriga besök till BVC

Övriga besök till BVC ska inte ställas in men kan senareläggas. För följande besök i barnhälsovårdsprogrammet rekommenderas inte mer än ett halvårs
senareläggning från ordinarie tidpunkt:

 • Besök vid tolv månaders ålder, läkarundersökningen kan vid behov förläggas till 18 månader
 • Besök vid två och ett halvt eller tre års ålder
 • Besök vid tre års ålder
 • Besök vid fyra års ålder

Ladda ned kunskapsstödet för utskrift (pdf, nytt fönster)

Avsändare av kunskapsstöd

Rekommendationen har tagits fram av nationell arbetsgrupp för barnhälsovård och har godkänts av nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa.

NAG barnhälsovård

NPO barn och ungdomars hälsa

Läs vidare