Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 10 december 2020

Kontakt

Patientsäkerhet vid covid-19

Rekommendation inför upphandling av undersökningshandskar.

Utifrån vårdhygieniska skäl finns det inte skäl till att prioritera att använda just nitrilhandskar
fram för till exempel vinyl eller latex. Materialet i handskarna är likvärdigt förutsatt att man
ställt samma krav på prestanda hos handskar utförda i de olika materialen vid upphandling
av dessa.

Undersökningshandskar används av vårdhygieniska/smittförebyggande skäl i två situationer:

 • ”om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller
  omsorgsmoment.” (SOSFS 2015:10). Handsken minskar kontaminationen av handen
  till en nivå som kan elimineras med handdesinfektion.
 • vid manuell desinfektion av ytor och flergångsinstrument med kemiskt
  desinfektionsmedel (som ibland även har rengörande effekt). För att uppnå en
  fullgod desinfektion av yta/instrument måste den som utför desinfektionen använda
  en handske som inte destrueras av kemikalien under processens utförande (här
  kommer också indirekt en arbetarskyddsaspekt in).

Vid upphandling av undersökningshandskar, oavsett material, bör krav ställas på att de
uppfyller samtliga krav i standarden SS-EN 455, del 1-4. Detta säkerställer så långt möjligt att
handskarna har låg hålförekomst, god passform, god draghållfasthet, god hållbarhet vid
lagring etcetera. Man bör vidare ställa krav på att handskarna uppfyller kraven i standarden
SS-EN 16523 Bestämning av materials motstånd mot permeation av kemikalier, del 1:
Permeation av flytande kemikalier vid kontinuerlig kontakt, för de kemikalier man anser vara
relevanta för användning i vård/omsorgsverksamheten. Kravställningen gör att handskar av
sämre kvalitet, som finns i alla de i frågan nämnda materialen, inte upphandlas.

Bakgrund till rekommendationen

Under pågående coronapandemi har efterfrågan på nitrilhandskar ökat både i Sverige och på
global nivå och det finns risk för en bristsituation. Samtidigt är det svårt för företagen att öka
produktionstakten i tillräckligt stor omfattning. Detta innebär att alla aktörer behöver se
över sin användning avseende alternativa produkter. Nationell samverkansgrupp för
patientsäkerhet har genom sin nationella arbetsgrupp för vårdhygien därför tagit fram
denna rekommendation som en vägledning i användningen av handskar av olika material
utifrån ett vårdhygieniskt perspektiv.

Ladda ner rekommendation för upphandling av undersökningshandskar (pdf, nytt fönster) Pdf, 652 kB.

Avsändare av kunskapsstöd

Rekommendationerna har tagits fram av Nationell samverkansgrupp patientsäkerhet.

NSG patientsäkerhet