Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 maj 2021

Kontakt

Kunskapsstöd inom systemet för kunskapsstyrning

Här finns samlad information om de olika typer av nationella kunskapsstöd som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp

Ett vårdförlopp anger kortfattat vad som ska göras, i vilken ordning och när. Det beskriver en personcentrerad och sammanhållen vårdprocess som omfattar en hel eller en del av en vårdkedja. Vårdförloppet innehåller även indikatorer för att följa upp i vilken grad patienten har fått vård enligt vårdförloppet.

Vårdförloppet är ett stöd för en individanpassad och samskapad vård, där patientkontrakt är en viktig del. Det är en överenskommelse med patienten som innebär att en gemensam plan tas fram mellan patienten och dess samtliga vårdkontakter om vem som ska göra vad, hur och när och vem som är patientens fasta vårdkontakt.

Målgrupp: Medarbetare i hälso- och sjukvård och kommunal omsorg. Vissa delar är även relevanta för verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare, patientorganisationer, beslutsfattare inklusive politiker samt tjänstepersoner.

Nationellt vårdprogram

Ett vårdprogram beskriver och ger stöd till hur åtgärder ska genomföras. Det omfattar flera åtgärder relaterat till ett sjukdomsområde. Vårdprogrammet ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering, primärprevention, ärftlighet och uppföljning av patienter och brukare.

Målgrupp: Medarbetare i hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg. Vissa delar är även relevanta för verksamhetschefer, verksamhetsutvecklare och beslutsfattare inklusive politiker.

Riktlinje för hälso- och sjukvård

Riktlinje för hälso- och sjukvård, även kallad vårdriktlinje, omfattar och ger stöd om hur endast en eller ett fåtal åtgärder ska genomföras. Den liknar det innehåll som finns i ett nationellt vårdprogram, men är mindre omfattande och innehåller endast en eller ett fåtal åtgärder relaterat till ett sjukdomsområde.

Målgrupp: Medarbetare i hälso- och sjukvård samt kommunal omsorg. Vissa delar är även relevanta för verksamhetschefer och beslutsfattare inklusive politiker.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd i primärvård

Nationellt kliniskt kunskapsstöd innefattar rekommendationer och regionala tillägg anpassade för att ge stöd till vårdpersonal i patientmöten som sker i primärvård. Det pågår ett utvecklingsarbete för att inom ramen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd även inkludera stöd till den specialiserade vården.

Målgrupp: Medarbetare i primärvård.

Fler kunskapsstöd

Det finns även andra typer av kunskapsstöd inom specifika områden eller för specifika målgrupper.

Läs vidare