Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Länkar till kunskapsstöd

Vården i Sverige använder ett antal kunskapsstöd. Här finns en förteckning över nationella källor.

Biobank Sverige

Biobank Sverige är ett samarbete mellan hälso- och sjukvård, universitet, näringsliv och patient­organisationer för att stärka förutsättningarna för medicinsk forskning och bidra till en god diagnostik och behandling av patienter.

Biobank Sverige

Cancer

Regionala cancercentrum samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med regionerna skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. I Kunskapsbanken hittar du alla nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancervården.

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

CSD i samverkan

Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan (CSD i samverkan) drivs av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård genom Nationellt programområde (NPO) sällsynta sjukdomar i samarbete med de regionala Centrum för sällsynta diagnoser.

CSD i samverkan

Janusinfo

Janusinfo innehåller kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Webbplatsen erbjuder både enkla beslutsstöd att använda vid patientmötet och information för fördjupning och fortbildning. Avsändare är Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm. Webbplatsen är även informationskanal för Region Stockholms läkemedelskommitté.

På Janusinfo finns också de nationella webbplatserna för NT-rådet, med rekommendationer kring nya läkemedel, samt för MPT-rådet, med rekommendationer för nya medicintekniska metoder. Avsändare för dessa webbplatser är nationella samverkansmodellerna för läkemedel respektive medicinteknik inom Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. 

Janusinfo

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en nationell webbplats som samlar kvalitetssäkrad kunskap från flera myndigheter och andra aktörer. Här hittar du kunskap som kan ge stöd och vägledning för dig och din verksamhet.

Kunskapsguiden

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Kortfattade nationella rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning tillsammans med regionernas tillägg om vårdansvar och remissrutiner. Rekommendationer är anpassade för patientmötet i primärvård.

Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats

Rikshandboken barnhälsovård

Ett metod- och kunskapsstöd för alla som arbetar i barnhälsovården. Här finns metoder och riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas samt aktuell och kvalitetssäkrad information om barns hälsa och utveckling.

Rikshandboken barnhälsovård

Rätt sjukskrivning

Ett IT-baserat bedömningsstöd som kan användas i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Stöd för rätt sjukskrivning ingår som villkor 5 i överenskommelsen om ”En kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2020”.

Rätt sjukskrivning

Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på. Målnivåer och utvärderingar, med utgångspunkt från de nationella riktlinjerna.

Socialstyrelsen

Uppdrag psykisk hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Målet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Webbplatsen är en plattform för kommunikation kring de olika utvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Uppdrag psykisk hälsa

Nationella vård- och insatsprogram

Vårdhandboken

Den nationella vårdhandboken säkerställer god och säker vård på lika villkor. Du som arbetar med vård och omsorg får kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar.

Vårdhandboken

Vårdprogram och vårdförlopp

Vårdprogram inom psykisk hälsa

Nationella vård- och insatsprogram

Vårdprogram och vårdförlopp inom cancerområdet

Kunskapsbanken, Regionala cancercentrum

Vårdprogram och vårdförlopp inom övriga områden

Nationellt kliniskt kunskapsstöds webbplats