Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 januari 2021

Kontakt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera ett strukturerat innehåll för användning i patientmötet.

Idag innehåller kunskapsstödet ungefär 370 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Utveckling

Under 2020 vidareutvecklas Nationellt kliniskt kunskapsstöd för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Ansvar

Från och med 1 januari 2021 har de nationella programområdena styr- och ledningsansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sjukvårdsregionernas tidigare värdskap för kunskapsstödets olika ämnesområden justeras därmed så att författarna knyts till rätt programområde.

En nationell redaktion stöder programområdena i nyproduktion, revidering och utveckling av alla typer av kunskapsstöd. Redaktionen samordnar innehållsproduktionen och nationella remisser och ansvarar för arbetsprocesser, rutiner och redaktionella riktlinjer.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Innehållet visas även på en webbplats tillsammans med personcentrade och sammanhållna vårdförlopp och de vårdprogram som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Kontaktpersoner nationellt kliniskt kunskapsstöd

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Linda Beckert, linda.beckert@norrbotten.se

Ämnesområden

 • Infektion och smittskydd
 • Öron, näsa hals

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson

Ove Oksvold, ove@oksvold.com

Ämnesområden

 • Blod och koagulation
 • Hjärta och kärl
 • Hud och kön
 • Reumatiska sjukdomar

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson

Anna Eriksson, anna.g.eriksson@regiongavleborg.se

Ämnesområden

 • Akuta tillstånd
 • Allergi och överkänslighet
 • Andningsvägar
 • Arbets- och miljömedicin
 • Habilitering
 • Äldres hälsa

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Patrik Glasberg, patrik.glasberg@regionkalmar.se

Ämnesområden

 • Endokrina organ
 • Levnadsvanor
 • Palliativ vård

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Sten Tyrberg, sten.tyrberg@skane.se

Ämnesområden

 • Barn- och ungdomshälsa
 • Mäns hälsa
 • Nervsystem och smärta
 • Njurar och urogenitala problem
 • Ögon

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Maria Dahlström-Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Ämnesområden

 • Cancersjukdomar
 • Kvinnohälsa
 • Mage och tarm
 • Psykisk hälsa
 • Rörelseorganen

Stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner

 • Emma Vintemon
 • Teresa Nilsson
 • Johanna Kain
 • Anna Åkerman