Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 17 juni 2021

Kontakt

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för utredning, behandling och uppföljning.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd består av en teknisk infrastruktur och arbetsprocesser för att ta fram, granska och distribuera ett strukturerat innehåll för användning i patientmötet.

Idag innehåller kunskapsstödet ungefär 370 nationella rekommendationer anpassade för användning i patientmötet inom primärvården. Varje region kan komplettera de rekommendationerna med tillägg om till exempel ansvarsfördelning och remissrutiner.

Utveckling

Nationellt kliniskt kunskapsstöd vidareutvecklas för att kunna hantera kliniska kunskapsstöd för både primärvård och specialiserad vård.

Utvecklingen sker i samverkan med nationella samverkansgrupper, nationella programområden, myndigheter, kvalitetsregister, regionala cancercentrum och Inera. Avstämningar sker också med regionernas kundgrupper för journal- och vårdinformationssystem.

Ansvar

Från och med 1 januari 2021 har de nationella programområdena styr- och ledningsansvar för Nationellt kliniskt kunskapsstöd. Sjukvårdsregionernas tidigare värdskap för kunskapsstödets olika ämnesområden justeras därmed så att författarna knyts till rätt programområde.

En nationell redaktion stöder programområdena i nyproduktion, revidering och utveckling av kunskapsstöd. Redaktionen ansvarar för arbetsprocesser, rutiner och redaktionella riktlinjer och koordinerar produktions- och förvaltningsarbete på nationell nivå.

Använda kunskapsstödet

Kunskapsstödets innehåll kan hämtas via API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för att integreras i egna IT-system, webbplatser eller appar.

Innehållet visas även på en webbplats tillsammans med personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp och de vårdprogram som tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning.

Senast reviderade rekommendationer

Juni

 • Diabetesretiniopati
 • Pyrofosfatartrit (tidigare titel Pseudogikt – Pyrofosfatsynovit)
 • Akut hjärtarytmi
 • Hjärtarytmi
 • Venös insufficiens och varicer
 • Kronisk kranskärlssjukdom
 • Akut kranskärlssjukdom (tidigare titel Akut hjärtinfarkt/Instabil angina pectoris)
 • Vibrationsskador i händerna
 • Reaktiv artrit
 • Raynauds fenomen
 • Reumatoid artrit
 • Sjögrens syndrom
 • Degenerativ meniskskada i knäled
 • Jättecellsartrit
 • Polymyalgia reumatika
 • Mensförskjutning
 • Premenstruellt syndrom
 • Herpes zoster oftalmicus

Maj

 • Atopiskt eksem
 • Benartärsjukdom
 • Hypertoni
 • Klåda
 • Kondylom
 • Kontakteksem
 • Ljumskbråck
 • Seborroiskt eksem
 • Virusvårta

Kontaktpersoner

Norra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Linda Beckert, linda.beckert@norrbotten.se

Programområden

 • Cancersjukdomar
 • Endokrina sjukdomar
 • Levnadsvanor

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Kontaktperson

Ove Oksvold, ove@oksvold.com

Programområden

 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Sjukvårdsregion Mellansverige

Kontaktperson

Anna Eriksson, anna.g.eriksson@regiongavleborg.se

Programområden

 • Akut vård
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Äldres hälsa
 • Öron-, näsa- och halssjukdomar

Sydöstra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Patrik Glasberg, patrik.glasberg@regionkalmar.se

Programområden

 • Barn och ungdomars hälsa
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Södra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Gunilla Malm, gunilla.m.malm@skane.se

Ämnesområden

 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Tandvård

Västra sjukvårdsregionen

Kontaktperson

Maria Dahlström-Roos, maria.dahlstrom.roos@vgregion.se

Programområden

 • Kirurgi och plastikkirurgi
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Psykisk hälsa
 • Rörelseorganens sjukdomar

Stödfunktion vid Sveriges Kommuner och Regioner

 • Anna Åkerman
 • Emma Vintemon
 • Johanna Kain
 • Teresa Nilsson