Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 16 oktober 2020

Kontakt

Personcentrerade sammanhållna vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Kriterier för vårdförlopp

De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen ska utgå ifrån tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd och därmed baseras på bästa tillgängliga kunskap om vård och behandling.

Under 2019 påbörjades arbetet för att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom följande sjukdomsområden: reumatoid artrit, schizofreni-förstagångsinsjuknande, stroke och TIA, hjärtsvikt, kritisk benischemi, höftledsartros, KOL, osteoporos, sepsis samt utredning av kognitiv svikt och demenssjukdomar. Under 2020 ska femton vårdförlopp tas fram. Införande av dessa vårdförlopp kommer påbörjas under 2021.

Vårdförloppen som tas fram ska uppfylla följande kriterier:

  • De ska kunna inbegripa flera specialiteter.
  • De ska kunna starta i primärvården och vid behov innefatta socialtjänstinsatser.
  • De ska kunna innefatta patienter med komplexa och långvariga sjukdomar.
  • De ska kunna främja hälsa i hela förloppet.
  • De ska utgå från tillförlitliga och aktuella kunskapsstöd.
  • De ska utformas så de kan följas i de nya digitala vårdstöden som regionerna just nu, eller inom överskådlig framtid, upphandlar.

Under 2020 kommer arbetet med vårdförloppen fokusera på att samla erfarenheter, utveckla ändamålsenliga metoder och arbetsformer.

Patientkontrakt för en sammanhållen vårdplan

Patientkontrakt ska vara en överenskommelse mellan patienten och vården och omfatta en sammanhållen planering över patientens samtliga vård- och omsorgsinsatser. Syftet är att stärka patientens delaktighet och samverkan, samt ge förutsättningar för en god tillgänglighet och en samordnad planering. Patientkontrakt ska tillämpas i vårdförloppen.

Patientkontrakt

Överenskommelse om vårdförlopp för god och jämlik vård

Syftet med överenskommelsen är att öka jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. Det sker bland annat genom att förstärka Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård där arbetet med vårdförloppen kommer att ingå.

Med överenskommelsen 2020 vill SKR och regeringen bidra till en mer jämlik och effektiv hälso- och sjukvård av hög kvalitet i hela Sverige. Syftet är också att patienter ska uppleva en mer välorganiserad, sammanhållen och helhetsorienterad process. Därför införs personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Detta är en fortsättning på det pågående arbetet med standardiserade vårdförlopp, som det tidigare benämndes. Överenskommelsen är uppdelad i flera områden. För personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp se kapitel 8.

Överenskommelse Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. 2020 (pdf, nytt fönster)

Fördelning av medel 2020

Överenskommelsen omfattar 290 miljoner kronor varav 60 miljoner kronor ska gå till att stödja pågående arbete med de vårdförlopp som påbörjades 2019 samt stödja framtagande av ytterligare vårdförlopp under 2020.

Resterande 215 miljoner ska gå till att förbereda verksamheterna i regionerna att införa de framtagna vårdförloppen under 2020. SKR tilldelas 15 miljoner kronor för att koordinera och stödja arbetet. Överenskommelsen gäller för 2020 men omfattar även 2021.

Standardiserade vårdförlopp inom cancerområdet

Bakgrunden till personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är den tidigare överenskommelsen inom cancer där det kallas för standardiserade vårdförlopp (SVF). Syfte där är att korta väntetider och minska regionala skillnader i cancervården. Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Bakgrund

Svensk hälso- och sjukvård håller hög kvalitet och står sig väl i jämförelse med andra länder. Samtidigt står hälso- och sjukvården inför en rad utmaningar. Tillgängligheten i vården har brister och patienter upplever att de tvingas vänta länge, ibland utan god och mottagaranpassad information.

Bättre samordning, gott bemötande och delaktighet är områden som behöver förbättras. Även personer med särskilda behov ska kunna tillgodogöra sig information och hälso- och sjukvård på lika villkor, som befolkningen i stort. Genom att utveckla vårdförloppen kan förutsättningarna öka för en mer jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.