Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 april 2021

Kontakt

Vårdförlopp höftledsartros

Vårdförloppet inleds vid misstanke om höftledsartros, eller vid försämring av tidigare känd höftledsartros. Vårdförloppet avslutas vid acceptabel funktions- och smärtsituation, vid annan diagnos som anledning till symtomen eller vid remiss för ortopedisk bedömning inför ställningstagande till kirurgi.

Variationen i omhändertagande av höftledsartros är relativt stor. En del patienter remitteras i ett för tidigt skede till röntgen och ortopedisk bedömning, vilket kan leda till försenad grundbehandling. Om patienten får grundbehandling tidigare kan detta bidra till minskade symtom och funktionsnedsättningar. Vårdförloppet verkar i linje med omställningen till Nära vård genom att fysioterapeuter i primärvården omhändertar patienter i större utsträckning.

Presentation om vårdförloppet

Filmer om vårdförlopp

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Gunilla Limbäck Svensson, ordförande i NAG höftledsartros

Ritva Elg, patientrepresentant i NAG höftledsartros

Läs vidare