Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 april 2021

Kontakt

Vårdförlopp KOL

Vårdförloppet för KOL fokuserar på hur vi tidigt ställer rätt diagnos, så att insatta åtgärder, varav rökstopp är den viktigaste, gör störst nytta. Prevalensen är cirka tio procent av befolkningen över 40 år, vilket innebär att cirka 500 000 invånare i Sverige har sjukdomen, men underdiagnostiken är betydande.

Vårdförloppet inleds vid misstanke om KOL och avslutas när en skriftlig behandlingsplan upprättats tillsammans med patienten och ett första uppföljningsbesök har genomförts.

Genom att tydliggöra de åtgärder som ska gälla alla patienter med misstanke om KOL i hela landet, kommer omotiverade skillnader att minska. Detta berör särskilt frågor kopplade till utförande av lungfunktionsundersökning och vård utifrån professionell samverkan samt skriftlig behandlingsplan som även inkluderar uppföljning. Ett viktigt moment är tolkning av dynamisk spirometri.

Det övergripande målet med vårdförloppet är att identifiera fler personer med KOL och öka tillgängligheten till en effektiv och god vård.

Presentation om vårdförloppet

Filmer om vårdförloppet

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Caroline Stridsman, ordförande i NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergi

Peter Edfelt, patientrepresentant i NAG astma och KOL, inklusive luftvägsallergi