Senast ändrad: 26 juli 2021

Kontakt

Vårdförlopp osteoporos – sekundärprevention efter fraktur

Vårdförloppet inleds vid misstanke om osteoporos hos patient som nyligen haft en fraktur och därmed har hög risk för ny fraktur. Förloppet omfattar utredande och behandlande åtgärder och avslutas när en plan för uppföljning har upprättats tillsammans med patienten.

Målgrupp är patienter med fraktur, i första hand i höft, kota, bäcken, överarm eller handled, och med hög risk för ny fraktur.

I Sverige förekommer årligen cirka 85 000 osteoporosrelaterade frakturer i befolkningen som är över 50 år. En av de starkaste riskfaktorerna för ny fraktur är att patienten redan tidigare har haft en fraktur. För en patient som är över 50 år fördubblar en fraktur i höft, kota, bäcken, överarm eller handled risken för en ny skelettskada. Risken är som störst under de två första åren efter att patienten har fått en fraktur.

Presentation om vårdförloppet

Filmer om vårdförlopp

Filmerna beskriver mål och syfte med vårdförloppen utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Kristina Åkesson, ordförande i NAG osteoporos

Anne-Marie Jaarnek, patientföreträdare i NAG osteoporos