Senast ändrad: 7 april 2021

Kontakt

Vårdförlopp stroke och TIA

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet.

Idag finns omotiverade skillnader i vård av patienter med stroke, vad gäller tillgänglighet och kvalitet. Vårdförloppet syftar till god och jämlik vård vid stroke och TIA genom praktisk tillämpning av Socialstyrelsens nationella riktlinjer. De övergripande målen för vårdförloppet är att hålla nere tiden till akut behandling, ge adekvat omhändertagande inom slutenvården och säkerställa goda förutsättningar för verksamheten på de aktuella sjukvårdsenheterna.

Presentation om vårdförloppet

Filmer om vårdförlopp

Filmerna beskriver kortfattat mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. De intervjuade är ordförande respektive patientrepresentant för den nationella arbetsgrupp (NAG) som har tagit fram vårdförloppet.

Lars Rosengren, ordförande NAG stroke och TIA

Ove Puisto, patientrepresentant NAG stroke och TIA