Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 juli 2021

Kontakt

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

För tillfället finns inga aktuella remisser.

 

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Följande remissdatum gäller för vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 15 september
 • 15 november

Vad händer sedan?

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppet eller vårdprogrammet. Beslut om fastställande av vårdförlopp och vårdprogram fattas Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.

Remisser under bearbetning

Cancersjukdomar

Standardiserat vårdförlopp: Skelett- och mjukdelssarkom
Nationella vårdprogram: Akut myeloisk leukemi, Lungcancer, Mantelcellslymfom, Skelett- och mjukdelssarkom, Waldenströms makroglobulinemi, Epitelial äggstockscancer

Sista datum för remissvar: 15 juni 2021.

Kvinnosjukdomar och förlossning

Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Levnadsvanor

Nationellt vårdprogram: ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdprogram: behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Nervsystemets sjukdomar

Vårdriktlinje: behandling av narkolepsi hos barn och vuxna

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Reumatiska sjukdomar

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp: reumatoid artrit – etablerad

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Ögonsjukdomar

Vårdriktlinje: screening och behandling av JIA-associerad uveit

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Vårdriktlinje: ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension

Sista datum för remissvar: 15 april 2021

Hjärt- och kärlsjukdomar

Nationell modell: sekundärprevention vid kranskärlssjukdom

Sista datum för remissvar: 22 juni 2021

Modeller:

Bilagor:

 1. Prognos och symtomförbättrande läkemedel (pdf, nytt fönster) Pdf, 171 kB.
 2. Lathund för adekvat dosering av nikotinersättningsmedel (pdf, nytt fönster) Pdf, 141 kB.
 3. Hälsosamma mat- och alkoholvanor (pdf, nytt fönster) Pdf, 222 kB.
 4. Information om levnadsvanor och läkemedel till patient (pdf, nytt fönster) Pdf, 263 kB.
 5. Hälsokort till patient (pdf, nytt fönster) Pdf, 133 kB.
 6. Blodtryck standardiserad matning och definition (pdf, nytt fönster) Pdf, 170 kB.
 7. Fysisk träning inom centerbaserad hjärtrehabilitering (pdf, nytt fönster) Pdf, 241 kB.
 8. Fysisk aktivitet (pdf, nytt fönster) Pdf, 155 kB.
 9. Screening för oro och nedstämdhet (pdf, nytt fönster) Pdf, 98 kB.
 10. Idealsjukhuset (pdf, nytt fönster) Pdf, 189 kB.
 11. Enkät till patient (pdf, nytt fönster) Pdf, 217 kB.