Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 6 maj 2021

Kontakt

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer

Här hittar du alla vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer som är på remiss. Nya remisser publiceras vid fyra tillfällen per år.

Remissförfarandet är öppet, vilket innebär att alla som är intresserade är välkomna att lämna synpunkter. Det kan till exempel vara patientföreningar, regioner, berörda professioner och kommuner. Samordna gärna svaren inom respektive organisation eller förening.

Följande remissdatum gäller för vårdprogram, vårdförlopp och riktlinjer:

 • 15 februari
 • 15 april
 • 15 september
 • 15 november

Cancersjukdomar

Ett standardiserat vårdförlopp och sex nationella vårdprogram har uppdaterats. Du kan lämna remissvar till och med 15 juni 2021.

Standardiserade vårdförlopp

 • Skelett- och mjukdelssarkom

Nationella vårdprogram

 • Akut myeloisk leukemi
 • Lungcancer
 • Mantelcellslymfom
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Waldenströms makroglobulinemi
 • Epitelial äggstockscancer

Levnadsvanor

Nationellt vårdprogram: ohälsosamma levnadsvanor – prevention och behandling

Ladda ner vårdprogram och konsekvensbeskrivning:

Du svarar på remissen genom att fylla i dokumentet nedan. Information om vart du skickar remissvaret finns i dokumentet.

Lämna remissvar senast den 15 juni.

Lung- och allergisjukdomar

Nationellt vårdprogram: behandling av obstruktiv sömnapné hos vuxna

Ladda ner vårdprogram och konsekvensbeskrivning:

Du svarar på remissen genom att fylla i dokumentet nedan. Information om vart du skickar remissvaret finns i dokumentet.

Lämna remissvar senast den 15 juni.

Nervsystemets sjukdomar

Vårdriktlinje: behandling av narkolepsi hos barn och vuxna

Ladda ner riktlinje och konsekvensbeskrivning:

Svara på remissen genom att fylla i dokumentet nedan. Information om vart du skickar remissvaret finns i dokumentet.

Lämna remissvar senast den 15 juni.

Ögonsjukdomar

Vårdriktlinje: screening och behandling av JIA-associerad uveit

Ladda ner riktlinje och konsekvensbeskrivning:

Svara på remissen genom att fylla i dokumentet nedan. Information om vart du skickar remissvaret finns i dokumentet.

Lämna remissvar senast den 15 juni.

Vårdriktlinje: ögonuppföljning vid idiopatisk intrakraniell hypertension

Ladda ner riktlinje och konsekvensbeskrivning:

Svara på remissen via länken nedan:

Lämna remissvar senast den 15 juni.

Vad händer sedan?

Remissvaren behandlas av respektive nationell arbetsgrupp som därefter reviderar vårdförloppet eller vårdprogrammet. Beslut om fastställande av vårdförlopp och vårdprogram fattas Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Därefter beslutar regionerna om införande.