Publicerad 27 februari 2023

Ta fram kunskapsstöd

Kunskapsstöden som tas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård utarbetas utifrån en övergripande gemensam arbetsprocess.

Processen kallas "Huvudprocess för utarbetande av kunskapsstöd" och består av olika faser. Den börjar med en behovsanalys och sträcker sig hela vägen fram till att ett framtaget kunskapsstöd ska implementeras och därefter förvaltas. Syftet med processen är ge förutsättningar för att de kunskapsstöd som produceras ska vara kvalitetssäkrade och anpassade för den målgrupp som ska läsa dem.

I varje fas finns en rad moment som ska genomföras innan nästa fas kan påbörjas. Det finns även flera beslutspunkter, där olika beslut behöver fattas för att arbetet ska kunna fortsätta.

Huvudprocessen är i dagsläget utformad för att beskriva processen för vårdprogram, vårdriktlinjer, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp samt nationella kliniska kunskapsstöd. Den kommer allt eftersom att anpassas för andra typer av kunskapsstöd som arbetas fram inom nationellt system för kunskapsstyrning.

Processledare och ordförande för de nationella programområdena har tillgång till det dokument som i detalj beskriver huvudprocessen. Det ligger på en intern samarbetsyta. I dokumentet finns även länkar till förtydligande dokument såsom rutiner, mallar och annat som behövs i arbetet.

Huvudprocess för att ta fram kunskapsstöd

Klicka på bilden för att förstora den.

Vägledning för att utarbeta kunskapsstöd – generiskt ramverk

Det generiska ramverket är ett förtydligande dokument som beskriver arbetsmetoder för att utarbeta innehåll för ett kunskapsstöd baserad på bästa tillgängliga kunskap. Detta arbete sker främst i fas 3 i Huvudprocessen. Det generiska ramverket beskriver de krav på kvalitet som finns för arbetet och vilka metoder som bör användas. Vägledningen kallas för det generiska ramverket, eftersom den beskriver ett ramverk av processer och arbetsmetoder som är generiska och kan användas för många kunskapsstöd inom nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Vägledningens viktigaste syfte är att ge stöd i arbetet med att ta fram lättanvända, enhetligt utformade och kvalitetssäkrade kunskapsstöd. Den är utarbetad och förvaltas av Nationell samverkansgrupp metoder för kunskapsstöd.

Generiskt ramverk för framtagande av kunskapsstöd (PDF) Pdf, 326 kB.

De olika faserna i huvudprocessen

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.