Publicerad 28 september 2022

Handbok för strukturerad vårdinformation

Handboken syftar till att bidra till en enhetlig metodik och effektivare arbetssätt. Handboken ska också fungera som ett stöd i arbetet med strukturerad vårdinformation och bidra till att öka kunskapen inom området.

Handboken för strukturerad vårdinformation beskriver det som regionerna, via den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation, kommit överens om ska gälla för det gemensamma arbetet inom området.

Dokumentet inleds med ett avsnitt som beskriver området strukturerad vårdinformation och vikten av det i arbetet med kunskapsstyrning. Detta avsnitt följs sedan av de principer och metoder som ska utgöra grunden för regionernas gemensamma arbete. Det avsnittet är i första hand utvecklat för att utgöra en grund i det regiongemensamma arbete som bedrivs inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning. Målet är att de principer och den metodik som beskrivs så långt det är möjligt även tillämpas i det regionala arbetet.

Handboken publiceras här i en första version, men innehållet i den kompletteras och vidareutvecklas kontinuerligt och nya versioner kommer att publiceras regelbundet.

Handbok för regionernas gemensamma arbete med strukturerad vårdinformation (PDF) Pdf, 291 kB.

Det finns delar i handboken som publiceras som egna dokument. Dessa beskrivs nedan.

Kodverk

Ett kodverk är en fördefinierad uppsättning värden som du får välja bland när du registrerar information i ett vårdinformationssystem. Ofta presenteras kodverken som rullistor med fasta värden. Det kan till exempel vara olika typer av vårdkontakter (besök, telefonkontakt med mera) eller olika yrken som en anställd inom hälso- och sjukvården kan ha (dietist, läkare, sjuksköterska med mera).

Det finns behov av nationellt gemensamma och kvalitetssäkrade kodverk. För detta behövs en generell process och metod för framtagande, kvalitetssäkring och förankring av innehållet i kodverken. Framtagande av kodverk, användning av kodverk, eventuell mappning av data samt hantering i datalager och export av data behöver ske på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt. Alla dessa led behöver fungera för att skapa information som bibehåller sitt sammanhang och sin betydelse.

Målet är att utvecklingen av kodverk ska resultera i användbara och brett accepterade kodverk som minskar risken för fel vid dokumentation samt informationsförluster och fel vid överföring av information. Metoden som publiceras här beskriver ett arbetssätt som kan tillämpas när sådana kodverk tas fram.

Metod för utveckling av kodverk (PDF) Pdf, 893 kB.

Snomed CT

Snomed CT är ett internationellt begreppssystem som är utvecklat för att användas i elektroniska informationssystem. Det syftar till att göra dokumentationen inom hälso- och sjukvård enhetlig, entydig och ändamålsenlig. Snomed CT innehåller ett stort antal begrepp från många olika delar av hälso- och sjukvården, och systemet har i sig en hög grad av komplexitet, både vad gäller innehåll och logisk struktur.

Den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation beslutade i december 2020 om en avsiktsförklaring om att regionerna avser använda Snomed CT som ett av flera verktyg för att nå en mer strukturerad vårdinformation i sina olika vårdinformationssystem. Det innebär att regionerna behöver fortsätta bygga kunskap om hur Snomed CT kan och bör användas samt hitta gemensamma arbetssätt så att användningen blir så enhetlig som möjligt.

Den första versionen av dokumentet Stöd för regionernas användning av Snomed CT består av en samling kunskapskällor. Tanken är att dokumentet vidareutvecklas allt eftersom regionerna arbetar fram gemensamma principer och arbetssätt för hur de avser använda Snomed CT i sina vårdinformationssystem. Dokumentet kompletteras även successivt med andra kunskapsstöd som har tagits fram av den nationella arbetsgruppen för användning av Snomed CT.

Stöd för regionernas användning av Snomed CT (PDF) Pdf, 417 kB.

Rutin för gemensamt arbete med att ändra och lägga till innehåll i Snomed CT (PDF) Pdf, 193 kB.

Urval ur Snomed CT: "ospecificerat" och "annan" (PDF) Pdf, 1 MB.

Insatsområde och nationell arbetsgrupp för Snomed CT

Socialstyrelsens arbete med Snomed CT

Rekommendationer avseende begrepp för bedömningsinstrument i Snomed CT Pdf, 471 kB.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård