Publicerad 6 april 2023

Arbete med patientens kunskapsstöd som del av patientkontrakt

I Sydöstra sjukvårdsregionen påbörjas ett arbete under våren med att integrera patientens kunskapsstöd med patientkontrakt. Eftersom kunskap skapas hos patienten behöver anpassade kunskapsstöd stödja just det, och ge förutsättningar för eget ansvar.

Sydöstra sjukvårdsregionen har tillsammans med patientföreträdare tagit fram en modell som testas under våren inom ramen för utveckling av en nära vård. Arbetet med modellen följer kunskapsstyrning hälso- och sjukvård och insatsområdet “patientstöd vid reumatiska sjukdomar” under nationellt programområde reumatiska sjukdomar. I insatsområdet ingår att ta fram underlag och modell för patientstöd som ska underlätta hantering av dagligt liv och optimerad hälsa vid reumatisk sjukdom.

Sjukvårdsregionen ser stora vinster i att knyta ihop det nationella uppdraget med en sjukvårdsregional pilot om patientens kunskapsstöd, och därmed maximera användningen av redan vunna insikter, specialistkunskaper och gemensamma resurser.

– Den här modellen kan ge vinster på så många plan. Vi minskar inte bara dubbelarbetet, vi sätter patienten i första rummet som expert med behov av egna kunskapsstöd, säger Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköping och ordförande styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS).

Modellen ingår i förstudie om patientens kunskapsstöd

I en förstudie om patientens kunskapsstöd föreslås bland annat genomförande av olika projekt där modellen från Sydöstra sjukvårdsregionen ingår. Modellen behöver valideras efter testperiod bland annat genom dialog med patientföreningar. Den är tänkt att kunna användas för alla typer av verksamheter och diagnosområden.

Patientens kunskapsstöd ingår i arbetet med patientkontrakt, en personcentrerad vård och omställningen till en nära vård. Begreppet patientens kunskapsstöd omfattas av flera delar och insikter om behov och samordning för att underlätta patientens självständighet:

  • Kunskap skapas hos patienten. Kunskapsstöd måste därför stödja patientens inhämtande av kunskap och därmed ge förutsättningar för att ta ansvar för den egna hälsan och en nära vård.
  • Patientens hela livssituation och tillgång till ”team” i form av anhöriga och andra personer i dess närhet måste inkluderas.
  • Anhörigas behov måste i större utsträckning tillgodoses.
  • Kunskapsstöd består av olika byggstenar i form av exempelvis information, e-tjänster, metoder och arbetssätt.
  • Kunskapsstöden ska vara en integrerad automatiserad del i vårdmötet och en del av patientkontraktet.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.