Publicerad 13 december 2022

Flera ordförandebyten i nationella programområden

Vid årsskiftet byter 16 nationella programområden ordförande. Det beror på att mandatperioden gäller i max tre år.

Mandatperioden för ordförandeskap tar slut vid årsskiftet 2022–2023 i 16 nationella programområden (NPO).

Vart och ett av dessa programområden har gett förslag på en befintlig NPO-ledamot som kan ta över ordförandeskapet. Förankring har gjorts i den egna regionen och sjukvårdsregionen. Beredningsgruppen i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har sedan beslutat, på delegation från SKS, om nya ordföranden utifrån inkomna förslag. Följande programområden byter ordförande i januari 2023:

 • Akut vård
 • Barn och ungdomars hälsa
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Levnadsvanor
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin
 • Rörelseorganens sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Tandvård
 • Äldres hälsa och palliativ vård
 • Ögonsjukdomar
 • Öron-, näs- och halssjukdomar

Förordnandet som ordförande gäller för perioden januari 2023 till och med december 2025. En förutsättning är att vald ordförande fortsätter att ha befintligt uppdrag som sjukvårdsregionens representant i NPO. För NPO medicinsk diagnostik tas beslut om ordförande vid ett senare tillfälle.

Ordförandeforum

Alla ordföranden i nationella programområden och nationella samverkansgrupper har regelbundna möten i så kallade ordförandeforum. Syftet med ordförandeforum är att ge stöd i rollen som ordförande samt vara en plats för erfarenhetsutbyte. Syftet är också att bidra till samordning och utveckling av arbetet med kunskapsstyrning på nationell nivå.

Fakta

Mandatperiod för ordförande i NPO är sedan 2020 max tre år utan möjlighet till förlängning. Detta beslut togs i oktober 2019 av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård (SKS).

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård