Publicerad 7 maj 2024

Fokus på nya arbetssätt och uppföljning efter införande av vårdförlopp enligt rapport

I den årliga rapport som redovisar arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen framgår att arbetet löper på i regionerna. Både förändringsarbete kopplat till införande samt arbete med uppföljning av vårdförlopp pågår. Utmaningarna och processerna varierar dock. Men gemensamt i många regioner är att vårdförloppsarbetet lett till nya arbetssätt och strukturer. Även patientorganisationer ställer sig positiva till vårdförloppen och tror att de kommer leda till bättre vård.

Nationellt hade totalt 34 personcentrade och sammanhållna vårdförlopp godkänts i systemet för kunskapsstyrning till och med 2023, varav 10 godkändes det sista året. Av den enkät som skickades ut till regioner och sjukvårdsregioner innan årsskiftet framgår att lokalt införandearbete pågår överallt. Bland de vårdförlopp där flest regioner uppgett att vård ges enligt vårdförloppet i mycket hög eller hög omfattning, finns reumatoid artrit (13 regioner), schizofreni – förstagångsinsjuknade (9 regioner), kritisk benischemi (8 regioner) samt stroke och TIA – tidiga insatser och vård (8 regioner).

Patientföreningar ser stort värde av arbete med vårdförlopp

I början av 2024 skickades en särskild enkät till patient- och närståendeföreningar. De är positiva till arbetet med vårdförlopp och förväntar sig att de ska leda till mer jämlik vård och en sammanhållen vårdprocess. Generellt tycker föreningarna att innehållet i vårdförloppen motsvarar de behov deras patientgrupp har. Samt att det är värdefullt att delta i framtagande av vårdförlopp i nationella arbetsgrupper, så som många har gjort. Fokus på uppföljning är också viktigt enligt föreningarna. Samtidigt lyfts att en del av de utmaningar som finns inom flera vårdförlopp, till exempel bristande delaktighet och samordning, är knutna till befintliga lagar såsom patientlagen. Utifrån ett helhetsperspektiv är dessa utmaningar ofta organisatoriska frågor som ingår i det gemensamma arbetet med omställningen till en god och nära vård.

Förändringsarbete pågår för i snitt 11 vårdförlopp per region

Regionerna har i genomsnitt påbörjat förändringsarbete för 11 vårdförlopp, samtidigt är det stor variation mellan regionerna. Region Värmland har startat förändringsarbete med 22 personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Barbro Eråker, kunskapsstödsenheten Region Värmland, berättar om framgångsfaktorer:

– Det fanns tidigt tydliga inriktningsbeslut och vi skapade en struktur för vårt kunskapsstyrningsarbete, där vi tog fram arbetssätt och processer. Med lokalt sakkunniga i varje programområde, även kliniskt verksamma i vården, bedrivs arbetet tillsammans med utvecklingsledare. Det har resulterat i att vi har ett systematiskt arbete med våra olika nationella kunskapsstöd. Gapanalyser är del i processen för det vi kallar för ordnat mottagande av kunskapsstöd. Inga fasta grupper ingår i processen, metoder och arbetssätt utvärderas kontinuerligt.

Uppföljning i fokus samtidigt som nationella data ibland saknas

Uppföljningsarbetet har kommit olika långt i regionerna. De regioner som har kommit längst i uppföljningsarbetet har i genomsnitt påbörjat uppföljningsarbete för 20 vårdförlopp. En handfull regioner har påbörjat uppföljningsarbete för i snitt fyra vårdförlopp. En utmaning är att nationella tillgängliga data kan vara svåra att få tag på. Regionerna behöver därför regelbundet komplettera med data från regionens egna datakällor och de har lite olika strategier för detta. I den senaste uppföljningsrapporten från ett nationellt programområde (NPO) på Vården i siffror är det en uppmaning till regionerna att registrera prioriterade indikatorer. Generellt behövs ett långsiktigt arbete för att nå en ökad standardisering av innehåll i vårdinformationssystem för att nå högre kvalitet i uppföljningen.

Verksamhetsrapport för personcentrerade sammanhållna vårdförlopp 2023

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.