Publicerad 14 februari 2023

Fyra nya riktlinjer för mer jämlik ögonsjukvård

Det har hittills saknats nationella kunskapsstöd för ett flertal olika ögonsjukdomar. Nationellt programområde ögonsjukdomar arbetar kontinuerligt med att fylla behovet av riktlinjer och har nu färdigställt ytterligare fyra.

De nya nationella riktlinjerna syftar till att minska skillnaderna i vård, behandling och resultat för patienter med de aktuella ögonsjukdomarna. De är också avsedda som stöd för vårdgivare i arbetet med verksamhetsutveckling.

Riktlinje för öppenvinkelglaukom

Öppenvinkelglaukom, så kallad grön starr, är en ögonsjukdom som gör att synfältet sakta krymper. De flesta som får öppenvinkelglaukom är äldre än femtio år. Utan behandling kan synen blir mycket sämre och till slut försvinna helt. Riktlinjerna är avsedda att ge en mer lättolkad och entydig bild av vad som ska kontrolleras, när kontroller ska ske och behandling justeras.

Riktlinje för handläggning av retinal venocklusion

Vid retinal venocklusion uppstår en förträngning i en ven i näthinnan, som då kan bli svullen och få syrebrist. Om gula fläcken påverkas kan det resultera i sämre syn. Retinal venocklusion har oftast ett mycket långdraget eller kroniskt förlopp. Behandling och kontroller behöver fortsätta under lång tid eller hela livet. Riktlinjerna tydliggör handläggning, utredning, behandlingsstrategier och kontrollintervall.

Riktlinje för handläggning av hereditära retinala sjukdomar

Hereditära retinala sjukdomar är ett samlingsnamn för en grupp ärftliga näthinnesjukdomar orsakade av mutationer i en gen. Det är en vanlig orsak till allvarlig synskada hos barn, ungdomar och vuxna mellan 20 och 65 år, och ungefär 5 000 personer i Sverige är drabbade. Riktlinjerna tydliggör att patienterna behöver tillgång till utredning, klinisk och genetisk diagnos, habilitering och rehabilitering, årliga kontroller och tillgång till framtida behandlingar.

Riktlinje för Lebers hereditära optikusneuropati

Lebers hereditära optikusneuropati är en skada på synnerven som leder till att synen snabbt blir allvarligt försämrad. Det är en ovanlig ögonsjukdom som cirka 200 personer i Sverige uppskattas lida av, vilket gör att det inte alltid finns erfarenhet av sjukdomen vid landets ögon- eller neurologkliniker. Riktlinjerna ger kunskap om diagnostik, handläggning och behandling enligt gällande internationell konsensus.

Riktlinjerna hos Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.