Publicerad 13 juni 2022

Hallå där Åsa Dedering, ordförande för den nya samverkansgruppen för data och analys

Den nationella samverkansgruppen fokuserar på uppföljning, analys och kvalitetsregister. Tidigare låg uppdraget på de två samverkansgrupperna för nationella kvalitetsregister och uppföljning och analys.

Åsa Dedering

Åsa Dedering

Vad är syftet med en ny samverkansgrupp?

Genom att slå ihop uppdragen för de två tidigare samverkansgrupperna stärker vi arbetet kring uppföljning, analys och kvalitetsregister, med mer av en helhetssyn och strategisk ansats. På det sättet kan vi bidra till en mer kunskapsbaserad och informationsdriven vård. Gruppen håller nu på att orientera sig i sitt uppdrag. Detta sker med stort engagemang och ödmjukhet inför att det är ett stort och komplext område.

Vad är det långsiktiga målet med nya gruppen?

Vi vill bidra till att skapa en mer sammanhållen, utvecklad och integrerad uppföljning inom hälso- och sjukvården. Det avlastar medarbetare inom hälso- och sjukvården som kan spara arbetstid på onödig administration. I förlängningen bidrar det till en mer jämlik vård av hög kvalitet och med mindre oönskad variation. Det bidrar också till ett gemensamt lärande.

Vad arbetar ni med nu?

Vi håller bland annat på att sätta oss in i hur det sjukvårdsregionala arbetet och organiseringen ser ut i frågor som rör uppföljning och analys. Här ingår också att se över hur kvalitetsregister och registercentrumorganisationer involveras i kunskapsstyrningsarbetet.

Vi har redan fattat beslut i några viktiga frågor kopplat till nationella kvalitetsregister. Det gäller till exempel nästa steg utifrån framtaget förslag kring registerplattformsstrategi och att förenkla processen och modellen för att fördela ekonomiska medel till nationella kvalitetsregister.

Hur bidrar gruppens arbete till en bättre vård?

Vi tror på att effektivisera arbetet genom att arbeta informationsdrivet, som ett viktigt stöd för att prioritera och använda resurser där de gör störst nytta. Genom att bättre nyttja data som en strategisk resurs kommer vi att få bättre underlag för att utvärdera och utveckla olika arbetssätt inom vården, såväl lokalt som nationellt.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård