Publicerad 15 juni 2023

Kunskapsstöd för samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Ett kunskapsstöd för primärvårdens samverkande kring hälso- och sjukvård i hemmet har tagits fram på uppdrag av det nationella primärvårdsrådet. Syftet är att vård och omsorg i hemmet samt samordningen av vårdinsatserna ska bli bättre.

Samverkande hälso- och sjukvård är region- och kommungemensam hälso- och sjukvård i hemmet för sköra personer med omfattande och varaktiga vård- och omsorgsbehov. Behovet av hälso- och sjukvård i hemmet förväntas öka framöver och det ställer stora krav på både kompetens och nya arbetssätt inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst.

Det nya kunskapsstödet innehåller vägledning, rekommendationer och checklistor. Materialet stödjer det praktiska arbetet i patientens hem för hälso-och sjukvårdspersonal i primärvården. Det kan vara eget eller särskilt boende. Kunskapsstödet ska också användas som stöd till chefer som ska skapa förutsättningar för samverkan.

Åtta förbättringsområden

Nationella arbetsgruppen för medicinsk samverkan och läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård har identifierat åtta förbättringsområden: samverkan mellan region och kommun, personcentrering, tillgänglighet, kontinuitet, proaktivt arbete, teamarbete, dokumentation och digitalisering. Rekommendationer har tagits fram för alla förbättringsområden.

Praktisk kunskapsstyrning mot en god och nära vård

Det nationella primärvårdsrådet vill med detta kunskapsstöd ge vägledning i hur personcentrerad vård praktiskt kan genomföras. Syftet är att samla regler, lagar och avsikter i hälso- och sjukvården som regioner och kommuner har ansvar för i omställningen till en nära vård. Att kunna jobba kunskapsstyrt i praktiken kräver förutsättningar för god samverkan och kunskapsstödet är ett bidrag till det arbetet. Hela vårdsystemet är beroende av att vård och omsorg sker på ett kvalitetssäkrat sätt och på rätt vårdnivå, inte minst den ökande gruppen av sköra äldre och andra med komplexa behov.

Samverkande hälso- och sjukvård i hemmet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.