Publicerad 13 december 2021

Nationella programområden bidrar till utredning om vårdgaranti

Den statliga delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården utreder en eventuell utökad vårdgaranti. De har haft dialoger med nationella programområden för att diskutera för- och nackdelar med en utökad vårdgaranti.

Vårdgarantin reglerar inom vilka tidsgränser patienten ska erbjudas kontakt, medicinsk bedömning i primärvården samt i den specialiserade vården, första besök och behandling. Om patienten inte får besök eller behandling inom 90 dagar ska regionen hjälpa patienten till annan vårdgivare.

Statlig utredning av vårdgarantin

Den statliga delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvård har fått i uppdrag att utreda bland annat utökad vårdgaranti. Vårdgarantins efterlevnad har försämrats de senaste åren. 2021 kom ett tilläggsdirektiv med ett förtydligande om att regionerna ska se till att patienten får vård hos annan vårdgivare så snart det står klart att vårdgivaren inte kan ge vård inom vårdgarantins gränser. Direktivet innehåller även:

  • Krav på besked om tid till patienten inom 14 dagar
  • Patienten ska ges möjlighet att påverka tiden som ges
  • Utökat informationskrav om vårdgarantin till patienten

Programområden delaktiga i dialoger

Delegationen har haft dialoger med bland annat nationella programområden inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. I dialogerna framkom till exempel att det saknas vårdpersonal inom vissa områden vilket kan göra det svårt att fokusera på verksamhetsplanering. Det framkom även att nationellt stöd kring infrastruktur och it-system är bra men tveksamt om kortare tidsgräns i vårdgarantin är rätt väg att gå.

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården tar även in synpunkter från andra representanter för regioner, i syfte att få in goda exempel på tillgänglighetsarbeten med bra resultat.

Mer information om utredningen och dialogerna (länk S 2020:12 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården | Statens offentliga utredningar (gov.se)

Mer information om utredningen och dialogerna

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård