Publicerad 28 juni 2022

Nationell plan med mål att eliminera hepatit C

En nationell plan för eliminering av hepatit C har godkänts. Syftet är att uppnå WHO:s mål att sjukdomen ska vara eliminerad år 2030.

Ann-Sofi Duberg, foto: Elin Abelson

Ann-Sofi Duberg, foto: Elin Abelson

Kronisk hepatit C medför ökad risk för skrumplever, levercancer och död. Men tack vare nya effektiva läkemedel kan sjukdomen nuförtiden botas.

– Många med kronisk hepatit C har inga besvär av sjukdomen och vet därför inte att de är smittade, säger Ann-Sofi Duberg, överläkare på infektionskliniken vid Universitetssjukhuset Örebro. Hon har lett arbetet att ta fram planen tillsammans med Soo Aleman, överläkare på den medicinska enheten för infektionssjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset.

– I Sverige finns uppskattningsvis 30 000 personer med kronisk hepatit C, och dessa personer har ännu inte fått tillgång till modern hepatit C-behandling. Det behövs en nationell plan för att kunna hitta och behandla dessa individer, fortsätter Ann-Sofi Duberg.

Soo Aleman

Soo Aleman

Medlemsländerna i Världshälsoorganisationen (WHO), inklusive Sverige, antog 2016 det globala målet att eliminera kronisk hepatit C som hot mot folkhälsan fram till år 2030. För att uppnå detta mål har flera länder utarbetat nationella elimineringsplaner. I Sverige har elimineringsplanen tagits fram av en arbetsgrupp inom programområdet för infektionssjukdomar i det nationella systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Planen är nu godkänd och tillgänglig för införande i landets alla regioner. Den fokuserar på insatser för att minska smittspridningen av hepatit C, att höja kunskapsnivån om sjukdomen, samt att öka tillgängligheten till testning och behandling.

– Det är viktigt att öka testning och behandling även utanför sjukhusen, där hepatit C-infekterade patienter befinner sig, säger Soo Aleman. Det gäller till exempel inom psykiatrin inklusive beroendevården, sprututbyten, anstalter, behandlingshem, och inom primärvården.

Nationell elimineringsplan för hepatit C hittar du här

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård