Publicerad 20 februari 2023

Nytt vårdförlopp för svårläkta sår

Nu finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp framtaget för svårläkta sår. Svårläkta sår orsakar mycket lidande och stora kostnader i vården. Vårdförloppet har nu godkänts av styrgruppen för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård och är redo att införas i regionerna. Även ett vårdprogram för svårläkta sår har publicerats på Nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Definitionen av svårläkta sår är sår som inte har läkt eller förväntas läka inom fyra till sex veckor. Totalt uppskattas cirka 40 000 personer i Sverige lida av ett svårläkt sår. En statlig utredning visar att dessa patienter tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp, ofta med kostnadskrävande vård under lång tid. En person med den här typen av sår drabbas många gånger av oro, ångest och social isolering.

Stora besparingar

Rut Öien

Rut Öien

Vårdförloppet omfattar alla svårläkta sår oavsett vad som har orsakat dem. Vårdförloppet beskriver hur såret ska behandlas och hur sårets grundorsak ska åtgärdas. Den vanligaste orsaken till ben- och fotsår är cirkulationsrubbningar. Trycksår är också vanliga, de kan uppstå över hela kroppen. Enligt det nationella kvalitetsregistret RiksSår utgör venösa sår 31 procent av såren och trycksåren 19 procent. Sår kan också vara diabetesrelaterade, traumatiska eller atypiska. Förekomsten av svårläkta sår väntas öka i takt med en stigande andel äldre.

– Svårläkta sår är en stor kostnad för hälso- och sjukvården. Personalkostnader är den största posten, det vill säga att personal behöver behandla såren under lång tid. Om vi kan minska sårens läkningstid genom att tidigt sätta rätt diagnos och behandling, samt åtgärda sårets grundorsak, så kan vi nationellt spara upp till en miljard kronor om året, säger Rut Öien, allmänläkare och docent vid Lunds universitet och ordförande i den nationella arbetsgruppen som tagit fram vårdförloppet.

Fyra vårdförlopp för sår

Det finns tre andra vårdförlopp som omfattar sår: kritisk benischemi, venösa bensår och diabetesrelaterade fotsår. Arbetsgrupperna för vårdförloppen har i samarbete tagit fram gemensamma personalutbildningar och patientinformation på 1177. Ett gemensamt stöd för att införa de fyra vårdförloppen är också på väg.

– Ja, här kan vi samordna mycket av vården, vilket är till stor hjälp för patienten men även kostnadsbesparande för hälso- och sjukvården, säger Rut Öien.

Patienter med svårläkta sår behandlas på olika vårdnivåer, både i primärvård inom region och kommun och inom specialiserad vård. Vårdförloppet syftar till att ge en jämlik och högkvalitativ vård genom ett systematiskt arbetssätt med välfungerande vårdkedjor och multiprofessionella tea​​m. För personalen är vårdförloppet ett praktiskt verktyg i det kliniska arbetet.

Vårdförlopp svårläkta sår

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.