Publicerad 19 juni 2023

Praktiskt stöd för införande av vårdförlopp svårläkta sår

Det finns fyra personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för patienter som har eller riskerar att utveckla svårläkta sår. Nu finns ett underlag som stöd för gapanalyser och samlat införande av vårdförloppen regionalt, kommunalt eller lokalt. Det är ett resultat av samarbete mellan tre nationella programområden.

Tre av vårdförloppen, för benischemi, för venös sjukdom i benen – varicer och venösa bensår och för diabetes med hög risk för fotsår, fokuserar på behandling av enskilda ohälsotillstånd eller sjukdomar. Det fjärde, vårdförlopp för svårläkta sår, är ett komplett stöd för handläggning av patienter med svårläkt sår, från sårets uppkomst fram till sårläkning och sekundärpreventiva åtgärder.

– Vi hoppas att underlaget ska medföra att vårdförloppen snabbt kommer såväl patienter som vårdpersonal till nytta. Det är användbart även om en gapanalys redan har påbörjats och kan anpassas utifrån regionala och lokala förutsättningar, säger Filippa Nyberg, ordförande i nationellt programområde hud- och könssjukdomar.

Materialet har tagits fram av en nationell arbetsgrupp för svårläkta sår i samarbete med de nationella programområdena för hjärt- och kärlsjukdomar och endokrina sjukdomar.

Resulterar i nettolista över åtgärder

Underlaget består av stöd för att analysera skillnader (gap) mellan nuläge och rekommendationerna i de fyra vårdförloppen, i form av instruktioner och en mall för genomförandet med analysfrågor. Resultatet från gapanalysen tydliggörs i en nettolista över förslag på åtgärder på olika vårdnivåer. I underlaget specificeras vilka sjukvårdsprodukter och utrustning, vilken kunskap och kompetens, arbetsorganisation samt arbetssätt och rutiner som behövs för att arbeta i enlighet med rekommendationerna i vårdförloppen.

Stöd för samlat införande av vårdförlopp för sår

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.