Publicerad 20 juni 2023

Rapport om hud- och könssjukdomar på Vården i siffror

Rapporten beskriver insatsområdena psoriasis, svårläkta sår, venereologi och atopisk dermatit. Syftet är att underlätta uppföljnings- och förbättringsarbete i regionerna.

Rapporten har tagits fram av nationellt programområde (NPO) hud- och könssjukdomar och är den första i sitt slag från systemet för kunskapsstyrning som publiceras på Vården i siffror. Rapporten kommer att följas av liknande från flera programområden med syfte att beskriva värdefulla processer och samspelet med kvalitetsregister.

– Ett första steg mot en mer jämlik vård är att få fram relevanta data som kan visa på eventuella regionala skillnader. Rapporten kommer att utvecklas med mer data och vi hoppas att den ska kunna användas som verktyg för förbättringsarbete på såväl nationell som regional och lokal nivå, säger Filippa Nyberg, ordförande i NPO hud- och könssjukdomar.

Stora skillnader inom psoriasisvården

I rapporten redovisas målnivåindikatorer från Socialstyrelsens nationella riktlinjer, där data hämtas från det nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg). Rapporten visar på stora regionala skillnader. Till exempel varierar andelen patienter som har fått en genomgång av minst en riskfaktor kopplad till levnadsvanor och psoriasis mellan 7 och 88 procent i olika regioner. En viktig del i uppföljnings- och förbättringsarbetet är att öka registrering av data i PsoReg. Ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för psoriasis håller på att tas fram.

Svårläkta sår berör olika specialiteter och vårdnivåer

Svårläkta sår definieras som sår som inte har läkt eller inte förväntas läka inom fyra till sex veckor. Patienterna tillhör en medicinskt lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård samt lidande under lång tid. Det finns ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta sår, vilket finns beskrivet i rapporten tillsammans med indikatorer för detta.

Orsaker till ökning av gonorré kartläggs

Att patienter med gonorré får snabb diagnos och rätt behandling är mycket viktigt för att undvika resistensutveckling och smittspridning. En nationell kartläggning av orsaker till ökningen av gonorré har inletts som täcker både epidemiologi och handläggning, rapporten kommer att uppdateras med information om resultaten.

Nya behandlingsmöjligheter för atopisk dermatit

Atopisk dermatit ger besvär såsom intensiv klåda dygnet runt, torr hud, eksemfläckar och inte sällan hudinfektioner som följd. Läkemedelsverket publicerar nya behandlingsrekommendationer i juni. Rapporten menar att en förutsättning för att kunna följa upp patienterna är en ökad anslutningsgrad i det nyligen startade kvalitetsregistret för atopisk dermatit (SwedAD).

Bristfällig diagnos orsakar patientskador

Rapporten har också ett kapitel som beskriver patientskador – över 6 000 skadeanmälningar gjordes 2016–2021 av patienter inom hudsjukvård. Anmälningarna rörde främst sjukhusbaserad slutenvård och den vanligaste orsaken var missad eller försenad diagnos. Kompetensförsörjning samt vårdkedjor och vårdnivåer är viktiga insatser för att personer med hudsjukdomar ska få förbättrad diagnostik.

Rapporten på Vården i siffror

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.