Publicerad 5 april 2024

Snabbspår ska ge hjärtsviktspatienter i Skåne bättre vård

Region Skåne har kommit långt när det gäller införandet av personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för nydebuterad hjärtsvikt. Utgångsläget i Skåne var utmanande. Stora patientgrupper behövde riktas om från primvården till specialistvården. Men redan på ett tidigt stadium hade man en ganska god bild av läget och vad som behövde göras för att få patienter med misstänkt hjärtsvikt till rätt vård och undersökningar. Bland annat genom att inrätta ett snabbspår.

Daniel Sahlin

Daniel Sahlin

Redan innan det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för hjärtsvikt kom hade man påbörjat ett arbete med att se över flöden och effektivisering av hjärtsviktsvården i Skåne. På Skånes universitetssjukhus i Lund började man titta på en modell för hur patienter snabbare skulle kunna få tillgång till ekokardiografi och specialistvård.

– När det personcentrerade och sammanhållna vårdförloppet för nydebuterad hjärtsvikt kom 2021, var vi ganska väl förberedda här i Skåne. Vi var en grupp som arbetade med detta och vi visste var gapen fanns och vad som behövde bli bättre, säger Daniel Sahlin, specialistsjuksköterska inom kardiologi och en av de drivande i arbetet med införandet.

Utmaningen

När vårdförloppet sedan publicerades satte man ihop en ny lokal arbetsgrupp, en så kallad LAG, med representanter från primärvården, privata vårdgivare och specialistvård.

Sammansättningen bestod av flera kompetenser såsom specialister i allmänmedicin och kardiologi, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter och patientföreträdare. Arbetsgruppen tog fram en grundlig analys av gapen i regionen och hur flödena av hjärtsviktspatienter skulle kunna optimeras. Antalet patienter med hjärtsvikt i Skåne var 2021 över 6000 och ungefär 2500 av dem kom till primärvården, men inte till specialistvården. Alla behövde kanske inte remitteras vidare, men en stor del.

– Vi gjorde en mycket noggrann analys. Tittade på statistik, flöden, geografiska skillnader med mera. Och något som stack ut tydligt var bristen på utförda ekokardiografier på patienter där det fanns en tidig misstanke om hjärtsvikt. Orsaken till detta berodde på olika saker; prioriteringar, personal och helt enkelt brist på ekokardiografiresurser. Sen såg vi även andra gap, till exempel den generella bristen på hjärtsviktsmottagningar i regionen. I Skåne finns ungefär 160 vårdcentraler och det är bara en handfull av dem som har hjärtsviktsmottagning med hjärtsviktsteam, säger Daniel Sahlin.

Att endast ett fåtal vårdcentraler kan erbjuda hjärtsviktskompetens är naturligtvis ett problem. Det gör att många patienter inte får den vård och inte heller den uppföljning som de borde få. Hjärtsviktsvården blir med andra ord inte jämlik.

– Det här är ett gap som förekommer i de flesta regioner. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med hjärtsviktsmottagningar. Det kan bero på hög personalomsättning, som gör det svårt att upprätthålla kompetenser, men också på de betalningsmodeller vi ser i primärvården. Man får inte betalt i tillräcklig utsträckning för att hålla igång en hjärtsviktsmottagning, menar Daniel Sahlin.

Snabbspåret

Det som Skåne nu har gjort för att komma till rätta med detta är att inrätta ett snabbspår från primärvården direkt in till specialistvården. Om en patient efter EKG och andra undersökningar utförda i primärvården misstänkts ha vänsterkammarsvikt går en remiss direkt till ekokardiografiundersökning i specialistvården.

– Vi är fortfarande i uppstartfasen och än är det svårt att utvärdera resultat. Men vi är som sagt i full gång nu. Snabbspårsmodellen har mottagits väl i regionen och uppskattas av både patienter och personal. Vi har också infört åtgärdskoder för snabbspåret, så att vi kan göra uppföljningar så småningom. Snabbspårsmodellen ser lovande ut och jag tror det här är en modell som skulle kunna passa många regioner, avslutar Daniel Sahlin.

Läget i Skåne med vårdförloppen

I Region Skåne stödjs införandeprocessen av regionala processledare och hittills är åtta personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp introducerade i verksamheterna, det vill säga strukturerade förbättringsarbeten är påbörjade. Planering för 15 andra vårdförlopp pågår i lokala arbetsgrupper (LAG) i olika faser.

Mer information om införande av vårdförlopp hjärtsvikt i Region Skåne

Om arbetet med införande av vårdförlopp i Skåne

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.