Publicerad 9 november 2021

Stegvis införande av vårdförlopp föreslås i rapport

Stärk förankringen i primärvården och inför vårdförloppen stegvis är ett par av de rekommendationer som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys föreslår i en ny rapport.

Kajsa Hanspers

Kajsa Hanspers

Rapporten “Ledas lika, ledas rätt?” som kom den 15 oktober har bland annat tittat på den internationella forskning som finns om vårdförlopp, men den innehåller också konkreta förslag till förbättringsområden. Rapporten belyser både de standardiserade och de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen. Forskningsläget är dock begränsat och det är svårt att göra rättvisa jämförelser med andra länder, konstaterar Kajsa Hanspers, utredare och projektledare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, som har sammanställt rapporten.

Införande och upplägg av vårdförlopp ser olika ut i olika länder. När det gäller de standardiserade vårdförloppen saknas det idag studier som visar på orsakssamband mellan vårdförlopp och utfall av vårdkvalitet, vilket kan bero på att det saknas jämförelsegrupper. Vad man däremot kan se är en ökad följsamhet av kunskapsstöd och att dokumentationen har blivit bättre.

Skapa kontrollgrupper för uppföljning

När det gäller de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen föreslår rapporten att införandet ska ske stegvis och med några regioner i taget, just för att få fram kontrollgrupper som går att jämföra. På så sätt kan effekterna av till exempel personcentrering och effektivitet lättare mätas och följas upp. Rapporten tar också upp vikten av att involvera primärvården i ett tidigt stadium av införandeprocessen för att öka kunskapen, motivationen och förståelsen av nyttan med vårdförloppen.

Sammanfattningsvis lämnar rapporten fyra medskick till regeringen, SKR och kunskapsstyrningssystemet:

  1. Utveckla formerna för att beakta patientperspektivet och stärka förankringen i primärvården i framtagandeprocessen.
  2. Inför vårdförloppen på ett sådant sätt att det är möjligt att följa upp effekterna, till exempel genom att införa vårdförloppen stegvis i olika regioner eller som försöksverksamheter.
  3. Intensifiera arbetet med att förbättra de datamässiga förutsättningarna för uppföljning, för professionellt lärande och uppföljning av reformens effekter.
  4. Tydliggör relationen mellan vårdförlopp och annan kunskapsstyrning för att undvika potentiellt motstridiga styrsignaler och dubbelarbete.

Rapporten är resultatet av ett regeringsuppdrag i syfte att ta fram en internationell utblick kring standardiserade vårdförlopp och att ta fram frågeställningar för uppföljning av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen.

Ladda ner rapporten "Ledas lika, ledas rätt?"

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård