Publicerad 19 juni 2023

Traumatisk hjärnskada blir nytt vårdförlopp

Traumatisk hjärnskada har kallats den ”tysta epidemin” eftersom konsekvenserna ofta inte är helt tydliga och det totala antalet drabbade inte är känt. Nu kommer ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp med målet att kunna erbjuda en bättre och mer jämlik vård i landet och för alla åldrar.

Traumatisk hjärnskada (THS) orsakas av yttre våld mot huvudet vid till exempel en trafikolycka, misshandel eller fall. Särskilt vanligt är fallolyckor hos äldre. Traumatisk hjärnskada räknas till en av de vanligaste orsakerna till livslång neurologisk funktionsnedsättning. Det övergripande målet med vårdförloppet är att patienten ska uppnå bästa möjliga funktionsnivå, aktivitetsförmåga, delaktighet och livskvalitet, och om det gäller barn uppnå bästa möjliga utveckling under uppväxten. Det här ska ske genom tillgänglighet och trygghet i vården. Vårdförloppet beskriver också förutsättningar för hur samverkan ska utformas mellan specialiteter, professioner och huvudmän så att patienten får adekvat stöd, uppföljning och rehabilitering.

Flera nationella programområden

Flera nationella programområden har varit med att ta fram vårdförloppet: akut vård, nervsystemets sjukdomar, barn och ungdomars hälsa, nationellt primärvårdsråd samt rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

När vårdförloppet införs gäller det att ta tillvara den kompetens som redan finns i organisationen och hitta former för att kunna samverka mellan vårdgivare och andra verksamheter. Det behövs team som kan följa patienten under lång tid och som kan återuppta kontakt i senare skeden, säger Catharina Nygren Deboussard, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i den nationella arbetsgruppen som har tagit fram vårdförloppet.

Vårdförloppen blir digitaliserade

Vårdförloppet finns nu i digitalt format på nationelltklinisktkunskapsstod.se, vilket innebär att det blir enklare att söka och få en överblick av innehållet. Flera andra vårdförlopp har nu även publicerats i digitalt format istället för i pdf-format. Målet är att alla vårdförlopp ska publiceras i digitalt format under året.

Vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Stödmaterial vårdförlopp traumatisk hjärnskada

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.