Publicerad 31 maj 2024

Två rapporter för att öka kvaliteten i kunskapsstöden

Nationella primärvårdsrådets arbetsgrupp (NAG) över- och underdiagnostik och -behandling har tagit fram två rapporter. Syftet med dessa är att bidra till arbetet med att utveckla hur kunskapsstöd tas fram. Ena rapporten handlar om i vilken utsträckning personcentrerade och sammanhållna följer primärvårdsrådets checklista för att minska risken för ”icke önskvärda konsekvenser”. Den andra rapporten tar upp hur begreppet mångsjuklighet ska hanteras i kunskapsstöd.

Målet med rapporterna är att vara komplement i processen för att ta fram kunskapsstöd och bidra till att de håller en hög kvalitet.

Risker för över- och underdiagnostik

Rapporten beskriver hur de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen följer den checklista som togs fram 2020 vars frågeställning var "Hur kan risker för över- och underdiagnostik och -behandling minskas?". Resultatet är blandat och det återstår en del förbättringsarbete. I slutsatsen står att majoriteten av de studerade vårdförloppen (fram till oktober 2022) hade svagheter som kan förväntas påverka användbarheten för dessa i primärvården, försvåra implementering och innebära risk för över- eller underdiagnostik och -behandling.

Att hantera mångsjuklighet i kunskapsstöd

Rapporten syftar till att öka förståelsen för begreppet mångsjuklighet och dess ökande förekomst i samhället. Den pekar på utmaningar som uppstår i vården när personer med mångsjuklighet, särskilt inom primärvården, ska behandlas.

Rapporterna är främst avsedda som underlag för fortsatt utveckling av stödmaterial som används när kunskapsstöd tas fram. Nationell samverkansgrupp (NSG) metoder för kunskapsstöd kommer att använda sig av rapporterna i arbetet med revidering av instruktioner och mallar i huvudprocessen för framtagande av kunskapsstöd.

Kunskapsstöd och stödmaterial för över- och underdiagnostik och -behandling samt mångsjuklighet

Hänsynstagande till mångsjuklighet i kunskapsstöd

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.