Publicerad 16 september 2022

Vårdförlopp för stroke och TIA får en del två

Ett uppföljande personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för stroke och TIA har nu blivit godkänt. Del ett av vårdförloppet handlade om det tidiga omhändertagandet. Del två, det nya vårdförloppet, omfattar tiden efteråt, det vill säga utskrivning, rehabilitering och uppföljning livet ut.

Lars Rosengren

Lars Rosengren

Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar hjärnas blodkärl och ger upphov till akuta neurologiska symtom. Årligen insjuknar cirka 25 000 personer i stroke och 10 000 i transitorisk ischemisk attack (TIA). Antalet strokefall har minskat under senare år, men ökar dock med stigande ålder och fyra av fem personer som insjuknar är över 65 år.

I och med det nya vårdförloppet har vi nu fått en sammanhängande process för stroke och TIA, från den initiala, akuta fasen till livslång uppföljning. Vårdförloppet består av tre delar: utskrivning, fortsatt rehabilitering och strukturerad uppföljning.

– Det finns flera utmaningar i det här vårdförloppet när det gäller uppföljning och rehabilitering. Vi ser stora brister och skillnader i vården idag, både inom och mellan regioner, och det behöver vi komma till rätta med, säger Lars Rosengren, ordförande i den nationella arbetsgruppen för stroke och TIA.

Efter vård på strokeenheten är en del patienter behov av ytterligare rehabilitering. Den kan ske som en integrerad del i strokeenhetsvården, i hemmet, i öppen vård eller i annan form beroende på omfattning och behov. Det är viktigt att kunna erbjuda en personcentrerad rehabilitering och tillgång till ett multidisciplinärt team där personalen har särskild kunskap om stroke.

Strukturerad uppföljning

Personer som har genomgått stroke eller TIA är i behov av livslång uppföljning av medicinska åtgärder samt omvårdnads- och rehabiliteringsinsatser. Uppföljningen innebär att en helhetsbedömning görs utifrån personens aktuella situation och uppsatta mål. Vårdinsatserna utvärderas löpande och stäms av med personen med hjälp av ett så kallat patientkontrakt.

Det nya vårdförloppet innebär att det nu finns 21 godkända vårdförlopp.

Vårdförlopp stroke och TIA

Läs mer

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.