Publicerad 29 november 2022

Vårdförlopp och vårdprogram för palliativ vård kompletterar varandra

Den 6 december hölls ett seminarium om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård. I mitten av november avslutades en remissrunda för det nationella vårdprogrammet för palliativ vård. Hur hänger dessa kunskapsstöd ihop?

Fokus i vårdprogrammet är att beskriva den palliativa vårdens innehåll. Här finns konkreta råd för handläggning av symtom, teamarbete runt patient och närstående samt kring kommunikation och närståendestöd.

Madelene Johanzon

Madelene Johanzon

Vårdförloppet ger en mer övergripande beskrivning av vilka patienter som kan gagnas av ett palliativt förhållningssätt och vid vilka tidpunkter olika insatser kan vara aktuella.

Som komplement till vårdprogrammet ger vårdförloppet även konkreta verktyg för utveckling och kvalitetssäkring av den palliativa vården, till exempel i form av kvalitetsindikatorer.

Uppdraget att ta fram vårdförloppet kommer från det nationella programområdet (NPO) äldres hälsa och palliativ vård.

– Genom tillägget ”palliativ vård” i namnet på NPO, som gjordes nyligen blir det tydligt att palliativ vård berör alla åldersgrupper. Palliativ vård ges inte bara i livets slut utan även i tidigare skeden av livshotande sjukdomar, säger Madelene Johanzon, ordförande för NPO äldres hälsa och palliativ vård.

Samverkan utvecklar den palliativa vården

Ursula Scheibling

Ursula Scheibling

Det finns ett mycket nära samarbete mellan nationell arbetsgrupp (NAG) palliativ vård som tar fram vårdförloppet och Regionala cancercentrum (RCC) som ansvarar för vårdprogrammet. Målet med samarbetet är att nationella dokument rörande palliativ vård ska kunna komplettera varandra och vara samstämmiga.

En dialog har även inletts med Socialstyrelsen inför den planerade revision av de nationella riktlinjer som finns för palliativ vård.

– Vi hjälps åt med att föra den palliativa vården framåt, i hela Sverige. Vi vill också undvika dubbelarbete i en tid med begränsade resurser, säger Ursula Scheibling, ordförande för NAG palliativ vård.

I vårdprogramgruppen vid RCC ingår därför en representant för NAG palliativ vård och i NAG ingår en representant för det nationella vårdprogrammet.

Vårdförlopp palliativ vård

Se seminarium om vårdförlopp palliativ vård i efterhand

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård