Publicerad 22 april 2021

Vårdförlopp stärker personcentrerade arbetssätt genom Patientkontrakt

Arbetet med att införa de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår för fullt i landets regioner. I en enkät uppgav 17 regioner att de, i slutet av 2020, hade fattat beslut om att införa de då sex godkända vårdförloppen. Vad som också gick att se i enkäten var att personcentreringen inom vårdförloppsarbetet tydligt stärktes genom Patientkontrakt.

Patientkontrakt är en integrerad del av vårdförloppen, vilket innebär att de måste konkretiseras och realiseras ute i vårdens verksamheter och i patientmötet. I till exempel Region Kronoberg sker arbetet med Patientkontrakt integrerat med vårdförloppsarbetet. Och i exempelvis vårdförloppet reumatoid artrit testas sammanhållen vårdplan i Cambio Cosmic och fast vårdkontakt. Detta gör det möjligt att följa patientens resa genom vården och olika verksamhetsområden. Det här arbetssättet ska även integreras i andra vårdförlopp. Ett annat exempel är från Region Stockholm, där en primärvårdsstrategi utvecklas för att lägga grunden för arbetet med god och nära vård. Arbetet sker parallellt med införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen och med Patientkontrakt.

Patientkontrakt är inte problemet utan en del av lösningen

Det märks på flera håll att arbetet med de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen utmanar och synliggör i vilken grad en verksamhet har ett personcentrerat arbetssätt. Delaktighet, samordning och samverkan har sedan länge varit knäckfrågor för vården. Här syns dock inga nämnvärda förbättringar i internationella jämförelse trots lagreglering om fast vårdkontakt, individuell plan och långsiktigt arbete med personcentrering.

– Personcentreringen är central i omställningen till nära vård. En utmaning är att göra ett skifte från dagens hälso-och sjukvårdssystem, som i hög grad är uppbyggt kring sjukdomar och institutioner, till ett system som är designat för människor. I det skiftet blir Patientkontrakt viktigt, säger Lisbeth Löpare Johansson, samordnare för omställningen till en god och nära vård på SKR.

Arbetssätten behöver i högre grad utformas utifrån frågan ”Vad är viktigt för dig som patient?” och en tydlighet i vad patienten kan göra för sig själv utifrån sina förmågor, förutsättningar och vilja, samt vad vården gör.

– Nu har vi en fantastisk möjlighet i arbetet med införandet av Patientkontrakt. Det märks i allt engagemang som finns i regionerna kring omställningen till nära vård och där de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen med Patientkontrakt bidrar till att ändra våra arbetssätt till att bli mer personcentrerade. När det är svårt i praktisk vardag är det viktigt att vi hjälps åt och påminner varandra om att det inte är Patientkontrakt som gör det svårt. Patientkontrakt är en del av lösningen. Nu har vi möjlighet att få ihop både relation och process i vårdförloppen och bidra till det övergripande målet bättre hälsa och vård, säger Anette Nilsson, projektledare på SKR.

Om Patientkontrakt

Införande av Patientkontrakt i vård och omsorg är en del av SKR:s överenskommelse med staten om god och nära vård. Patientkontrakt är en överenskommelse och ett samskapande mellan patient och vårdgivare med syfte att stärka delaktighet, tillgänglighet, samverkan och samordning. Det ska utgå från den enskildes berättelse och frågan ”Vad är viktigt för dig?”.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram metodstödet "7 frågor". Patientkontrakt är infört när patienter svarar ja på de sju frågorna och överenskommelsen finns dokumenterad.

Metodstödet 7 frågor

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård