Publicerad 21 april 2021

Vårdprogram för behandling av distal radiusfraktur godkänt

Syftet med det nationella vårdprogrammet för behandling av distal radiusfraktur är att patienter med handledsfrakturer ska diagnostiseras, behandlas och rehabiliteras baserat på bästa tillgängliga kunskap. Målet är att alla ska få behandling och rehabilitering utifrån bästa tillgängliga kunskap och individens behov och förutsättningar.

Cecilia Mellstrand Navarro

Cecilia Mellstrand Navarro

Vad innebär vårdprogrammet för patienterna?

– Handledsfraktur (distal radiusfraktur) är den vanligaste frakturen som behandlas på en akutmottagning. Trots det har patienter hittills behandlats med omotiverat stora variationer mellan olika sjukhus och regioner, säger Cecilia Mellstrand Navarro, ordförande Nationell arbetsgrupp (NAG) för distal radiusfraktur.

Huvudbudskapet i vårdprogrammet är att alla patienter bör få en individuell bedömning baserad på en kombination av funktionsnivå, önskan och typ av skada.

– Den stora förändringen är att patienten ska få möjlighet att bli bedömd utifrån funktion i stället för sin ålder. Vi vill att läkaren ska ställa frågor som: ”Vad använder du dina händer till?” i stället för att göra generella bedömningar och ta behandlingsbeslut som huvudsakligen baseras på patientens ålder och röntgenbild, säger hon.

Vad är skillnaden jämfört med hur vården inom området har sett ut tidigare?

– Det kommer att bli ett litet ökat flöde från akuten till operation. Med vårdprogrammets hjälp uppmärksammar, och ökar vi kunskapen om, vissa frakturmönster som riskerar att läka snett och som nu kan upptäckas redan vid första röntgenundersökningen. Det gör att patienter som behöver opereras för att läka bättre kan identifieras direkt på akuten och slipper onödig väntan på ett uppföljande besök med röntgen, förklarar Cecilia Mellstrand Navarro.

En annan viktig del är att göra alla i vårdkedjan uppmärksamma på att rehabilitering behöver starta tidigt. De patienter som kan träna själva ska släppas fria tidigt och de som har en svår skada eller behöver stöd av andra skäl behöver få tidiga insatser.

– Det är inte självklart att alla läkare har god kunskap om hur rehabiliteringen bör gå till i varje enskilt fall. Det är därför viktigt att det finns ett bra och ömsesidigt samarbete mellan patientens läkare och rehabiliteringsenheten, säger hon.

Hur kommer uppföljningen av vårdprogrammet att gå till?

Uppföljningen sker i första hand via Svenska Frakturregistret. Där registreras skadedatum, operationsdatum, operationsmetod samt patientenkät med självupplevd funktion ett år efter skadan. Patientgruppen följs även upp via HAKIR, handkirurgiskt kvalitetsregister samt Patientregistret vid Socialstyrelsen.

– Det finns däremot ingen uppföljningsmetod för rehabiliteringen. Det är en stor brist, särskilt för oss som arbetar med handskador där rehabiliteringen är en så viktig del av vården, säger Cecilia Mellstrand Navarro.

Ett hinder i uppföljningsarbetet är att läkare eller läkarsekreterare behöver logga in i separata system och manuellt mata in patientdata i efterhand. För att förbättra uppföljningsarbetet och ge en mer strukturerad vårdinformation skulle det behövas en standardiserad kodverksterminologi och en automatiserad överföring till frakturregistret och andra register, menar hon.

– Det är många som kämpar med tidskrävande efterregistreringar. En önskedröm skulle vara att journaluppgifterna automatiskt kunde föras in i de olika kvalitetsregistren, säger hon.

Vilka har medverkat i att ta fram vårdprogrammet?

– Vårdprogrammet för distal radiusfraktur har tagits fram av en tvärprofessionell arbetsgrupp med representanter från alla regioner. Vi har haft med oss patientrepresentanter, ortopeder, handkirurger, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och gipstekniker. Kvaliteten på vårdprogrammet har höjts tack vare viktigt stöd från hälsoekonom, bibliotekarie för litteratursökning och processledare från Västra Götalandsregionen, avslutar Cecilia Mellstrand Navarro.

Vårdprogram för behandling av distal radiusfraktur på nationelltklinisktkunskapsstod.se

Se webbinarium från 21 april

I samband med lanseringen av vårdprogrammet hölls ett webbinarium, som du kan se i efterhand.

Webbinarium om vårdprogrammet

Läs vidare

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård