Publicerad 6 mars 2023

Sjukvårdsregioners uppdrag

Sveriges 21 regioner är indelade i sex sjukvårdsregioner. Varje sjukvårdsregion har nationellt ansvar inom systemet för kunskapsstyrning.

De sex sjukvårdsregionerna är:

 • Norra sjukvårdsregionen
 • Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
 • Västra sjukvårdsregionen
 • Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Södra sjukvårdsregionen

Sjukvårdsregionala programområden

Strukturen med nationella programområden (NPO) speglas i de sex sjukvårdsregionerna. Där finns samma struktur i form av sjukvårdsregionala programområden (RPO).

RPO:ernas huvudsakliga uppgift är att i samarbete med de regionala strukturerna:

 • genomföra behovsinventering och bidra till det nationella programområdets behovsanalys och omvärldsbevakning
 • initiera frågor för nationell samverkan
 • skapa sjukvårdsregionala tillämpningar av nationella kunskapsunderlag och beslutsstöd
 • bistå regionala strukturer med att ta emot, anpassa och omsätta nationell kunskap för att den ska nå ut till patientmötet
 • stödja spridning och implementering av bästa möjliga tillgängliga kunskap
 • integrera och skapa förutsättningar för de nationella kvalitetsregistren som en del av kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården
 • samverka med regional registercentrumorganisation
 • utföra specifika sjukvårdsregionala uppdrag

Mer information finns på sjukvårdsregionernas egna webbplatser:

RPO Norra sjukvårdsregionen

RPO Sjukvårdsregion Mellansverige

RPO Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

RPO Västra sjukvårdsregionen

RPO Sydöstra sjukvårdsregionen

RPO Södra sjukvårdsregionen

Värdskap för nationella programområden

Värdskapen för de nationella programområdena är fördelade på sjukvårdsregionerna.

Värdskapet innebär att:

 • Stödja NPO med analys av statistik för kartläggning av tänkbara insatsområden.
 • Uppföljning av kunskapsstöd och andra insatser. Arbetet kan ske i samarbete med eller med stöd av relevanta nationella och regionala resurser.
 • bedömning av aktuellt vetenskapligt underlag för framtagande av kunskapsstöd enligt generiskt ramverk. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens.
 • framtagande av konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd såsom vårdprogram och vårdförlopp. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens och hälsoekonomisk kompetens.
 • Tillsätta processledare i de nationella programområden som sjukvårdsregionens har värdskap för.
 • Tillsätta en sjukvårdsregional samordnare och en sjukvårdsregional kommunikatör. De fungerar som länkar mellan sjukvårdsregionen och den nationella stödfunktionen.
 • Bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i NPO och NAG.
 • Diarieföra arbetet i NPO enligt särskild diarieföringsplan.

Uppdrag värdskap för NPO (PDF) Pdf, 170 kB.

Värdskapens fördelning på sjukvårdsregionerna

Norra sjukvårdsregionen

 • Endokrina sjukdomar
 • Levnadsvanor

Sjukvårdsregion Mellansverige

 • Akut vård
 • Hjärt- och kärlsjukdomar
 • Äldres hälsa och palliativ vård
 • Öron- näs- och halssjukdomar

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

 • Hud- och könssjukdomar
 • Infektionssjukdomar
 • Medicinsk diagnostik
 • Reumatiska sjukdomar
 • Sällsynta sjukdomar
 • Ögonsjukdomar

Västra sjukvårdsregionen

 • Kirurgi och plastikkirurgi
 • Lung- och allergisjukdomar
 • Mag- och tarmsjukdomar
 • Psykisk hälsa
 • Rörelseorganens sjukdomar

Sydöstra sjukvårdsregionen

 • Barns och ungdomars hälsa
 • Kvinnosjukdomar och förlossning
 • Perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • Rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Södra sjukvårdsregionen

 • Nationellt primärvårdsråd
 • Nervsystemets sjukdomar
 • Njur- och urinvägssjukdomar
 • Tandvård

SKR

 • Cancersjukdomar (vilande värdskap Norra sjukvårdsregionen)

Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare som bidrar till nationell utveckling av systemet för kunskapsstyrning. Samordnare och kommunikatörer är även delar av det sjukvårdsregionala värdskapet i det nationella arbetet med programområden.

Norra sjukvårdsregionen

Samordnare: Helen Abrahamsson

helen.abrahamsson@norrarf.se

Kommunikatör: Anneli Jernberg

anneli.jernberg@rvn.se

Sjukvårdsregion Mellansverige

Samordnare: Lena Burström

lena.burstrom@regionvastmanland.se

Kommunikatör: Anna Selberg

anna.selberg@regionvarmland.se

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Tillförordnad samordnare: Sofia Kialt

sofia.kialt@regionstockholm.se

Kommunikatör: Ann-Christine Berg

ann-christine.berg@regionstockholm.se

Västra sjukvårdsregionen

Samordnare: Kerstin Hinz

kerstin.hinz@vgregion.se

Kommunikatör: Mari Turos

mari.turos@vgregion.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Samordnare: Susanne Yngvesson Strid

susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Kommunikatör: Conny Thålin

conny.thalin@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen

Samordnare: Anna Benemark

anna.benemark@skane.se

Kommunikatör: Charlotta Söderholm

charlotta.soderholm@skane.se

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård