Publicerad 12 oktober 2021

Värdskap för NPO och NSG

Varje sjukvårdsregion har ansvar för ett antal nationella programområden (NPO), i form av ett värdskap. Det innebär att sjukvårdsregionen stödjer programområdena. Värdskap för de nationella samverkansgrupperna ligger hos Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Värdskap för nationella programområden

Värdskapen för de nationella programområdena är fördelade på Sveriges sex sjukvårdsregioner.
Det sammanhållna systemet för kunskapsstyrning förutsätter att respektive sjukvårdsregion har värdskapsansvar för ett antal NPO. Värdskapet innebär ansvar att förse och stödja NPO med den stödjande kompetens som ger förutsättningar för NPO och dess underliggande nationella arbetsgruppers arbete. Nedanstående beskrivning är ett ramverk som beskriver mål och riktning med det sjukvårdsregionala värdskapsuppdraget. Specificering och förtydliganden kan komma att beskrivas i andra dokument.

Värdskapet innebär att:

 • Stödja NPO med Analys av statistik för kartläggning av tänkbara insatsområden.
 • Uppföljning av kunskapsstöd och andra insatser. Arbetet kan ske i samarbete med eller med stöd av relevanta nationella och regionala resurser.
 • bedömning av aktuellt vetenskapligt underlag för framtagande av kunskapsstöd enligt generiskt ramverk. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens.
 • framtagande av konsekvensbeskrivning för kunskapsstöd såsom vårdprogram och vårdförlopp. Arbetet kan ske med resurser såsom Health Technology Assessment (HTA)-kompetens och hälsoekonomisk kompetens.
 • Tillsätta processledare i de nationella programområden som sjukvårdsregionens har värdskap för.
 • Tillsätta en sjukvårdsregional samordnare och en sjukvårdsregional kommunikatör. De fungerar som länkar mellan sjukvårdsregionen och den nationella stödfunktionen.
 • Bedöma jäv för och ersätta patientföreträdare i NPO och NAG
 • Diarieföra arbetet i NPO och NSG enligt särskild diarieföringsplan.

Värdskap för nationella samverkansgrupper

Värdskapet för de nationella samverkansgrupperna är placerat på SKR. Det innebär att SKR företräder NSG i externa sammanhang.

Värdskapet innebär att:

 • Bistå med processtöd och kompetens
 • Säkerställa att NSG arbetar i enlighet med vision, målbild och riktlinjer för gemensamma arbetssätt
 • Säkerställa av NSG samverkar med närliggande områden hos SKR.
 • Stödja NSG med kommunikationsinsatser

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård