Publicerad 4 augusti 2021

Partnerskap med myndigheter

Genom partnerskapet skapas förutsättningar för att bästa tillgängliga kunskap används och kommer till nytta för vårdens medarbetare och för patienter. Utifrån myndigheternas och regionernas uppdrag säkerställs också ett effektivt samarbete och en tydlighet i vem som gör vad.

Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård är en modell för långsiktig samverkan på nationell nivå i kunskapsstyrningsfrågor. I partnerskapet ingår Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård samt myndigheter i Rådet för att styra med kunskap (Rådet). Rådet består av nio myndigheter varav sex är aktiva i partnerskapet:

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Socialstyrelsen
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)

Målet är en god vård

Det övergripande målet med partnerskapet är att samverka för en god vård, det vill säga att hälso- och sjukvården är kunskapsbaserad, säker, individanpassad. jämlik, tillgänglig och effektiv.

För att skapa förutsättningar för en god vård ska partnerskapet bidra till:

 • ökad samverkan, dialog och samordning av initiativ för behovsanpassad kunskapsutveckling
 • att befintlig kunskap kan användas på ett effektivt sätt
 • att resurserna i vården används på bästa sätt
 • att bästa tillgängliga kunskap finns tillgänglig vid varje möte mellan vårdpersonal och patient för en vård av hög kvalitet.

Prioriterade områden

Under 2019 fokuserade partnerskapet främst på:

 • modell för behovs- och omvärldsanalys
 • patientdelaktighet i kunskapsstyrningen
 • stöd till nationella utvecklingsarbeten rörande digitalisering
 • tillfälliga regeringsuppdrag och satsningar.

Samverkan är nyckeln

Parterna i partnerskapet arbetar tillsammans och var för sig för en god vård. Samverkan leds och samordnas av en nationell strategisk styrgrupp och en taktisk samordningsgrupp. Större delen av partnerskapet är dock praktiskt arbete, till exempel genom att nationella programområden och samverkansgrupper i regioners system för kunskapsstyrning och myndigheterna gör uppgifter tillsammans.

Ordförandeskap

Ordförandeskapet växlar årsvis mellan SKS och Rådet, i både styrgrupp och samordningsgrupp. Ordförande i styrgruppen 2021 är Mats Bojestig, ordförande SKS samt hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Styrgrupp

Den strategiska styrgruppen består av SKS och generaldirektörerna för myndigheterna i partnerskapet.

Styrgruppens uppdrag är att:

 • årligen besluta om vilka övergripande sakområden och processer som särskilt ska prioriteras
 • följa och utvärdera samarbetet
 • vid behov vidareutveckla arbetsformer, styrning och ledning
 • verka för att skapa en helhet inom det samlade kunskapsstyrningssystemet där även socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård ingår
 • utse en taktisk samordningsgrupp.

Styrgruppen (SKS) för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Samordningsgrupp

Respektive part i partnerskapet nominerar sina representanter till den taktiska samordningsgruppen. Dessa representanter behöver vara på ledningsnivå och ha ett tydligt mandat.

Samordningsgruppens uppdrag är att:

 • identifiera olika målgruppers behov av stöd och underlag för ändamålsenlig och effektiv kunskapsstyrning
 • utifrån målgruppernas behov föreslå insatser, prioritera mellan dessa insatser samt samordna och föreslå vem som gör vad
 • stödja utvecklingen av hur hälso- och sjukvården följs upp, så att nationella kunskapsstöd kan få genomslag och bli en del av ett systematiskt förbättringsarbete som når hela vägen ut till patientmötet
 • identifiera och ta fram förslag på lösningar för eventuella oklarheter i roll- och arbetsfördelning
 • ansvara för regelbunden uppföljning av samverkan inom partnerskapet.

Ledamöter i samordningsgruppen:

 • Mats Bojestig, SKS
 • Björn Eriksson, SKS
 • Ann Söderström, SKS
 • Marie Lawrence, SKS
 • Emma Spak, sektionschef Hälso- och sjukvård, SKR
 • Karl Landergren, Region Kalmar
 • Thomas Lindén, Socialstyrelsen
 • Åsa Welin, Socialstyrelsen
 • Mattias Fredricson, Socialstyrelsen
 • Maja Marklund, Läkemedelsverket
 • Pernilla Östlund, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
 • Peter Alvinsson, eHälsomyndigheten
 • Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten

Kansli och kontakt

Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård har en stödfunktion på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Stödfunktionen har, tillsammans med Socialstyrelsen, ett gemensamt kansli för partnerskapet. Kansliet planerar, förbereder och dokumenterar möten i styrgruppen och samordningsgruppen.

Kontaktpersoner vid kansliet är Marie Lawrence, SKR och Åsa Welin, Socialstyrelsen.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård