Publicerad 7 december 2022

Insatsområde databaserad beskrivning av primärvård

Nationellt användbara modeller för att beskriva primärvårdsnivån ska tas fram. De ska omfatta diagnoser, vårdåtgärder, patientflöden och läkemedelsförskrivning, satt i relation till hela sjukvårdssystemet.

Primärvård definieras i Hälso- och sjukvårdslagen som hälso- och sjukvårdsverksamhet där öppen vård ges utan avgränsning när det gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper. Primärvården står för sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens. I delbetänkandet ”God och nära vård – en gemensam färdplan och målbild (SOU 2017:53) konstateras att ”de begränsade möjligheterna att följa upp primärvården gör att det saknas central information för att få en helhetsbild av svensk hälso- och sjukvård”.

God och nära vård – en primärvårdsreform på regeringen.se

Uppdrag

Uppdraget är att skapa nationellt användbara modeller för att beskriva primärvårdsnivån. Modellerna ska omfatta diagnoser, vårdåtgärder, patientflöden och läkemedelsförskrivning, satt i relation till hela sjukvårdssystemet. Syftet är att skapa nytta för kunskapsstyrningen, så att inte vårdförlopp och kunskapsstöd baseras på den selekterade population som behandlas för specifika diagnoser på specialistsjukvårdsnivå.

Det ingår att arbeta med omvärldsbevakning inom beskrivning av primärvårdsnivåns omfattning. Nära samarbete sker till exempel med Socialstyrelsens uppdrag från regeringen på samma område. Särskilt beaktas primärt omhändertagande, kroniska sjukdomsområden, multisjuklighet, läkemedelsförskrivning, patientflöden och involverade personalkategorier.

Aktuellt

Insatsområdet arbetar för att säkerställa jämlik utdata nationellt för primärvårdens tre vanligaste diagnoser, med slutmålet att utarbeta en basmodell utifrån identifierade datakällor.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Therese Silvander Ahlrik, distriktssköterska, Rehabiliteringskliniken i Växjö, Södra sjukvårdsregionen

therese.silvander-ahlrik@kronoberg.se

Ordförande

Erik Ramelius, specialistläkare allmänmedicin, Utvecklingsenheten Primärvården Skåne, Södra sjukvårdsregionen

Ledamöter

  • Jan Rosengren, productions controller, Hälso- och sjukvårdsstaben Hälsoval, Sjukvårdsregion Mellansverige
  • Charlotte Ivarsson, distriktssköterska, Akademiskt primärvårdscentrum, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland
  • Maria Eriksson, psykolog, Capio vårdcentral Hovås, Västra sjukvårdsregionen
  • Per Hjerpe, specialistläkare allmänmedicin, Skaraborg, FoUUI – primär- och nära vård, Västra Götalandsregionen
  • Emil Johansson, specialistläkare allmänmedicin, Koncernkontoret, Västra sjukvårdsregionen
  • Jörgen Månsson, specialistläkare allmänmedicin, CitySjukhuset, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Västra sjukvårdsregionen
  • Cecilia Pehrsson, arbetsterapeut, Närhälsan rehab, Västra sjukvårdsregionen
  • Ulrika Elmroth, specialistläkare allmänmedicin, Primärvårdskvalitet, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)