Publicerad 30 maj 2022

Insatsområde hyperparatyroidism

Hyperparatyroidism innebär överskott av hormon i bisköldkörtel och är en av de vanligaste endokrina diagnoserna som upptäcks, utreds och handläggs inom allmän- och specialiserad vård.

Hyperparatyroidism ökar i prevalens med stigande ålder och med sjukdomen kan följa benskörhet, muskelsvaghet, njursten och kognitiv svikt som kan få stor betydelse i en växande åldrad befolkning genom ökad risk för fallolyckor och funktionsnedsättning. Idag kan variationer ses både inom och mellan olika regioner vad gäller indikationer och beslut för utredning, vilket bland annat avspeglas i olika frekvens av antal genomförda operationer. Det saknas ett nationellt kunskapsstöd för utredning och behandling.

Uppdrag

 • Fördjupad kartläggning av området.
 • Ta fram ett nationellt vårdprogram.
 • Förslag till termer och begrepp för dokumentation, samt utveckla indikatorer och målnivåer som kan följas över tid.

Aktuellt

Arbetsgruppen har kartlagt de få befintliga kunskapsstöd som finns, samt analyserat tillgänglig kvalitets- och vårddata. Författande av innehåll och rekommendationer till nytt nationellt vårdprogram pågår, vilket förväntas gå ut på öppen remiss i slutet av 2022.

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Inga-Lena Nilsson, specialistläkare kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Erik Nordenström, specialistläkare kirurgi, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Erik Waldenström, specialistläkare endokrinologi, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
 • Östen Ljunggren, specialistläkare endokrinologi, Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ola Hessman, specialistläkare kirurgi, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Kristina Boström Bengtsson, specialistläkare allmänmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Göran Brattsand, specialistläkare klinisk kemi, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Elzbieta Partyka-Rut, specialistläkare endokrinologi, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Patricia Sandqvist, specialistläkare nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Patientmedverkan sker genom intervjuer.

Kontakta oss

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård