Publicerad 19 augusti 2021

Insatsområde hyperparatyroidism

Hyperparatyroidism innebär överskott av hormon i bisköldkörtel och är en av de vanligaste endokrina diagnoserna som upptäcks, utreds och handläggs inom allmän- och specialiserad vård. En nationell arbetsgrupp ska ta fram ett nationellt vårdprogram för hyperparatyroidism.

Uppdrag

Hyperparatyroidism ökar i prevalens med stigande ålder och med sjukdomen kan följa benskörhet, muskelsvaghet, njursten och kognitiv svikt som kan få stor betydelse i en växande åldrad befolkning genom ökad risk för fallolyckor och funktionsnedsättning.

Idag kan variationer ses både inom och mellan olika regioner vad gäller indikationer och beslut för utredning, vilket bland annat avspeglas i olika frekvens av antal genomförda operationer.

Det saknas ett nationellt kunskapsstöd för utredning och behandling.

Arbetsgruppen ska ta fram:

 • Fördjupad kartläggning av området
 • Nationellt vårdprogram
 • Förslag till termer och begrepp för dokumentation, samt utveckla indikatorer och målnivåer som kan följas över tid

Ledamöter och kontakt

Kontaktperson och processledare

Helen Abrahamsson, Norra sjukvårdsregionförbundet, Norra sjukvårdsregionen

helen.abrahamsson@norrarf.se

Ordförande

Inga-Lena Nilsson, kirurg, Karolinska Universitetssjukhuset, Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Ledamöter

 • Erik Nordenström, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Södra sjukvårdsregionen
 • Erik Waldenström, endokrinolog, Skånes Universitetssjukhus, Södra Sjukvårdsregionen
 • Östen Ljunggren, endokrinolog, Uppsala Akademiska sjukhuset, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Ola Hessman, kirurg, Västmanlands sjukhus, Sjukvårdsregion Mellansverige
 • Kristina Boström Bengtsson, allmänläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra sjukvårdsregionen
 • Göran Brattsand, klinisk kemist, Norrlands universitetssjukhus, Norra sjukvårdsregionen
 • Erika Gustafsson, sjuksköterska, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Elzbieta Partyka-Rut, endokrinolog, Universitetssjukhuset Linköping, Sydöstra sjukvårdsregionen
 • Vakant, nuklearmedicinsk kompetens
 • Vakant, patientföreträdare

Kontakt

Kontakta kunskapsstyrning hälso- och sjukvård