Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 7 oktober 2020

Kontakt

Nyheter

 • Lämna remissvar för nationellt vårdprogram distala radiusfrakturer

  Ett nationellt vårdprogram för distala radiusfrakturer är ute på öppen remiss mellan 15 januari och 15 mars 2021.
 • Nya överenskommelser mellan regeringen och SKR

  Regeringen och SKR har slutit fyra nya överenskommelser för 2021 med fokus på hälso- och sjukvården. Totalt satsas 5,5 miljarder kronor på ökad tillgänglighet, stärkt cancervård, psykisk hälsa och en jämlik och säker vård.
 • Värdskapet för nationella primärvårdsrådet nu i Södra sjukvårdsregionen

  Från och med den 1 januari 2021 går värdskapet för Nationellt primärvårdsråd över från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) till Södra sjukvårdsregionen.
 • Sant eller falskt om nya läkemedel - nytt poddavsnitt från NT-rådet

  Vad är sanna fakta och vad är vilseledande myter om nya läkemedel? NT-rådets podd Rådet reder ut frågan.
 • Lämna remissvar för nationellt vårdprogram kronisk njursjukdom

  Ett nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom är ute på öppen remiss mellan 15 december 2020 och 10 mars 2021.
 • Ny teknik för förmaksflimmer utvärderas

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har beslutat att utvärdera ny teknik för självmonitorering av förmaksflimmer.
 • Film om patientkontrakt

  Lär dig mer om vad patientkontrakt är, och hur det kan vara ett verktyg i arbetet med en god och jämlik vård.
 • Stort intresse att svara på remisser för vårdförlopp

  Intresset att svara på de öppna remisserna för de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen osteoporos, hjärtsvikt och demens har varit stort. Sammanlagt har cirka 150 remissvar skickats in.
 • Se webbinarium om rehabilitering vid covid-19

  Covid-19 påverkar flera funktioner i kroppen. En del patienter behöver lång tid och insatser från flera delar av hälso- och sjukvården och omsorgen för att komma tillbaka. Se en inspelning av webbinariet som handlar om detta.
 • De utvecklar vården mitt i pandemin

  Att hantera en pandemi och samtidigt utveckla vården är en utmaning och en nödvändighet på samma gång. I Region Uppsala finns tankar om vårdförlopp som ett verktyg för att hantera uppskjuten vård.
 • Patientberättelser utvecklar vården

  Patientens roll förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare av vården och den egna hälsan. Det lyftes vid en digital lärandeträff i kunskapsstyrningssystemet den 2 november.
 • Region Stockholm får med politiken i kunskapsstyrningen

  Regionala programområden som motor, användning av kvalitetsregister och stöd från den politiska ledningen. Det är tre viktiga faktorer för framgång i det sjukvårdsregionala arbetet med kunskapsstyrning enligt Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm.
 • Kvinnors upplevelser i vårdkedjan graviditet och förlossning fångas i långsiktig enkät

  Den 1 december lanseras Graviditetsenkäten som ska fånga kvinnors upplevelser av vården och deras egen hälsa i samband med graviditet samt under och efter en förlossning.
 • Hallå där Gunilla Gunnarsson, särskild utredare om tillgänglighet

  Du leder arbetet i delegationen Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Vad är det ni har fått i uppdrag att göra?
 • Justerat värdskap för primärvårdsrekommendationer

  Nuvarande organisation och sjukvårdsregionala värdskap för primärvårdsrekommendationerna i Nationellt kliniskt kunskapsstöd avslutas vid årsskiftet. Istället organiseras arbetet med alla typer av kunskapsstöd utifrån de nationella programområdena.
 • Sökes: nya produkter för bedömning av stroke

  Känner du till någon ny eller kommande medicinteknisk produkt för diagnostisering vid misstänkt stroke? I så fall kan du tipsa Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.
 • Vårdprogram och vårdförlopp inom cancer på remiss

  Ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp inom cancersjukdomar är nu ute på remiss. Du har två månader på dig att lämna synpunkter.
 • Antibiotikaforum 20 november

  Årets konferens har temat ”Antibiotikaresistens – den dolda pandemin”. Annika Hahlin, ledamot i Nationell arbetsgrupp strama, håller två föreläsningar om antibiotikaanvändning.
 • Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

  Nu finns en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna inom kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan.
 • Världs-KOL-dagen

  Den 18 november är det världs-KOL-dagen. Den uppmärksammas världen över i syfte att öka kunskapen om lungsjukdom och den vård och behandling som finns. Tidigare i år blev KOL ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och arbete med införande pågår i regionerna.
 • Nytt uppföljningssystem för högspecialiserad vård

  Socialstyrelsen har tagit fram ett uppföljningssystem som ska öka transparensen och tillgängliggöra resultat för den nationella högspecialiserade vården.
 • NPO cancersjukdomar och dess värdskap genomlyses

  En arbetsgrupp har fått i uppdrag att genomlysa uppdraget och värdskapet för Nationellt programområde för cancersjukdomar. Arbetet är igång och pågår under hösten 2020.
 • Nationell redaktion stödjer arbetet med kunskapsstöd

  Den nyinrättade redaktionen ska ge stöd och avlastning till nationella programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper i arbetet med kunskapsstöd i form av vårdprogram, vårdriktlinjer eller vårdförlopp.
 • Kan pandemin påverka införande av nya läkemedel?

  Sjukvård skjuts på framtiden, folkhälsan försämras och skatteintäkterna minskar. Hur påverkar covid-19-pandemin sjukvårdens möjlighet att satsa på nya dyra läkemedel? Frågan diskuteras i podden Rådet från NT-rådet.

 • Webbinarium om rehabilitering vid covid-19

  Den 30 november anordnar Nationellt programområde rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin ett webbinarium om rehabilitering vid covid-19.
 • Nya vårdförlopp i startgroparna

  Under hösten startar 14 nationella arbetsgrupper (NAG) upp och påbörjar framtagandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Några av vårdförloppen som blev godkända tidigare i år bygger också på med en del två.
 • Införande av vårdförlopp – ett lärande system

  Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår i regionerna. Ingeborg Franzén är utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, men arbetar också med införandet av vårdförloppen på nationell nivå. Ingeborg betonar vikten av att bygga upp varaktiga system av lärande i regionerna vid införandet. Här ger hon en lägesrapport.
 • Så ska vårdförloppen ge resultat

  Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland har tagit fram en process indelad i tre faser som ska stödja att personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp införs med konkreta resultat för patienterna.
 • Se workshop om sköra äldre

  En digital workshop blev startskottet för arbetet med skörhet hos äldre människor. En arbetsgrupp inom Nationellt programområde äldres hälsa ska nu bland annat ta fram en nationell definition av begreppet skörhet. Du kan se workshoppen i efterhand.
 • Så utvecklas kliniska kunskapsstöd

  Det är en intensiv höst i vidareutvecklingen av den tekniska infrastrukturen för regionernas gemensamma kliniska kunskapsstöd. Målet är att nästa år kunna hantera innehåll för både primärvård och specialiserad vård inom ramen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • Regionerna avråds finansiera tyngdtäcken

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har fattat beslut om att gå ut med en rekommendation till regionerna om att inte längre subventionera tyngdtäcken. Det finns idag inga vetenskapliga studier som tydligt visar att tyngdtäcken medför patientnytta.
 • Data om uppföljning av vårdförlopp på Vården i siffror

  På vardenisiffror.se publiceras nu rapporter med uppföljningsdata för godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det är främst indikatorer som kan hämtas från befintliga nationella kvalitetsregister som redovisas, men fler indikatorer kommer att läggas till allteftersom vårdförloppen införs.
 • Vårdförlopp tros ha bidragit till förbättrad canceröverlevnad

  En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. Standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram är sannolikt bidragande orsaker.
 • Prenumerera på webbnyheter

  Nu kan du prenumerera på nyheter som publiceras på kunskapsstyrningvard.se. Då får du löpande nyheter direkt till din e-postadress.
 • Konferens om skadligt bruk och beroende

  Den 8 december anordnar Nationellt programområde psykisk hälsa en konferens i samband med lansering av det nationella vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och beroende.
 • Lämna synpunkt på vård- och insatsprogrammet för adhd

  Mellan 19 oktober och 4 december kan du lämna synpunkt på vård- och insatsprogrammet för adhd, som har arbetats fram av Nationell arbetsgrupp adhd. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde psykisk hälsa.
 • Få koll på remisser av kunskapsstöd 2021

  Från och med 2021 kommer Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård att ha fasta remissdatum för olika typer av kunskapsstöd såsom vårdförlopp och vårdprogram.
 • Nobelpris stärker arbete för eliminering av hepatit C

  Årets Nobelpris i fysiologi eller medicin uppmärksammar banbrytande forskning som banat väg för att det nu är möjligt att behandla och bota hepatit C. Detta stärker ett arbete inom kunskapsstyrning hälso- och sjukvård med att ta fram en nationell plan för hepatiteliminering.
 • Start för verksamhetsplanering i NPO och NSG för 2021

  Nationella programområden och nationella samverkansgrupper börjar nu arbetet med att skriva verksamhetsplaner för 2021. I dessa beskrivs bland annat planerade insatser för kommande år samt hur grupperna tänker sig att samverkan med andra aktörer, till exempel patient- och professionsföreningar och myndigheter, kan komma att se ut 2021.
 • Nu startar NPO kirurgi och plastikkirurgi upp

  Ledamöter, ordförande och värdskap för programområdet utsågs vid styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvårds senaste möte den 25 september. Värdskapet kommer att ligga i Västra sjukvårdsregionen.
 • Värdskap för NPO psykisk hälsa flyttar till Västra

  Från och med den 1 januari 2021 övergår värdskapet för Nationellt programområde (NPO) för psykisk hälsa från SKR till Västra sjukvårdsregionen. Samarbetet mellan programområdet och satsningen vid SKR på psykisk hälsa är fortsatt starkt.
 • Kartlägga behov med få kvalitetsregister

  Hallå där, Joachim Lundahl, ordförande i Nationellt programområde medicinsk diagnostik. Hur har ni gjort för att kartlägga behov och förbättringsområden i ert programområde?
 • Tre nya vårdförlopp godkända

  Tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp har nu godkänts av styrgruppen för nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård (SKS). Därefter är det regionerna som beslutar om hur införandet ska gå till. Vårdförloppen är: kritisk benischemi, KOL och schizofreni förstagångsinsjuknade.
 • Tre nya vårdförlopp på remiss

  Den 16 september går tre nya personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp ut på remiss. Det är kognitiv svikt vid demenssjukdom, hjärtsvikt och osteoporos – sekundärprevention efter fraktur. Remisserna är öppna, vilket innebär att alla som känner sig berörda kan svara.
 • NPO infektionssjukdomar på TV4-nyheterna

  Kristoffer Strålin, ordförande i Nationellt programområde infektionssjukdomar, medverkade i nyhetsinslag om sepsis den 2 september 2020.
 • Filmer om godkända vårdförlopp

  Nu finns filmer och presentationer publicerade som beskriver de personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som godkändes i våras. Filmerna är intervjuer med ordförande och patientrepresentant i den nationella arbetsgruppen för respektive vårdförlopp: höftledsartros, reumatoid artrit samt stroke och TIA.
 • Nationell utvärdering av gendiagnostik för bröstcancer

  Det som ska utvärderas är plattformar som används för att förutsäga risk för metastaser hos bröstcancerpatienter, inför beslut om cytostatikabehandling. Syftet är att undvika över- respektive underbehandling med cytostatika.
 • Uppdaterad rekommendation för glukosmätare

  Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har uppdaterat Rådet för nya terapiers (NT-rådets) tidigare rekommendation för kontinuerlig glukosmätning med produkten FreeStyle Libre vid diabetes typ 2. Rekommendationen inkluderar nu även FreeStyle Libre 2.
 • Avgörande samverkan kring läkemedel för covidpatienter

  Att säkra tillgången till läkemedel för covid-19-patienter är en global utmaning. Regionernas gemensamma kraftsamling i vår har varit avgörande för att kunna hantera den stora efterfrågan.
 • SKR-rapport: samverkan genom kunskapsstyrning avgörande i att hantera corona

  Systemet för kunskapsstyrning är en viktigt del i att hantera pandemin, enligt en rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om omställning och utveckling inom hälso- och sjukvård under coronapandemin.
 • Nationellt kliniskt kunskapsstöd prioritet i e-hälsa

  Regionernas gemensamma satsning på Nationellt kliniskt kunskapsstöd är en viktig del av att ställa om till digitala arbetssätt i hälso- och sjukvård. Därför har arbetet också blivit en prioriterad insats i Vision e-hälsa 2025.
 • Utredning klar: samverkan mellan stat, regioner och kommuner bör stärkas

  Utredningen Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård presenteras 24 juni. I den står att det behövs långsiktiga förutsättningar för att arbeta tillsammans mot gemensamma mål.
 • Första områdesrapporten för vårdförlopp publicerad

  Den första områdesrapporten som publiceras är en preliminär områdesrapport om stroke och TIA. Den innehåller bland annat resultatmått för nedsatt funktionsförmåga och dödlighet vid stroke.
 • Se webbinarium om rehabilitering efter covid-19

  Hur skapar vi en god rehabilitering vid och efter covid-19? Det var temat för ett webbinarium den 16 juni som som arrangerades av nationellt programområde för rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.
 • Ordförande i nationell arbetsgrupp för sepsis får pris

  Kristoffer Strålin får Sepsispriset 2020. Han är docent och överläkare inom patientområde Infektionssjukdomar vid Karolinska universitetssjukhuset.
 • Systemet för kunskapsstyrning levererar i krisen

  Hur använder vi systemet för kunskapsstyrning för att rädda liv och hälsa under rådande pandemi? Det var temat för lärandeträffen i kunskapsstyrningssystemet, som hölls digitalt den 12 maj.
 • Tre vårdförlopp godkända

  Nu har tre personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp blivit godkända av styrgruppen för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.
 • Medicinteknik finns nu på Janusinfo

  På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Nu finns även information rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”.
 • Kommuner i samverkan för kunskapsstyrning

  Arbete med kunskapsstyrning i socialtjänsten går framåt, och det finns en permanent styrgrupp på plats. Den arbetar nu bland annat med nomineringsprocesser till vårdförloppen levnadsvanor och palliativ vård, samt till nationella arbetsgrupper för matallergi och svårläkta sår.
 • Kunskapsstöd för en hel vårdkedja

  Nationellt kliniskt kunskapsstöds infrastruktur ska användas för att tillgängliggöra alla former av kunskapsstöd som tas fram inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Infrastrukturen ska nu utvecklas för att rymma kunskapsstöd för hela vårdkedjan.
 • Samarbete med Socialstyrelsen under pandemin

  – Vi är tacksamma för stödet från de nationella programområdena i coronapandemin. Jag är imponerad över hur väl kommunikationen i strukturen för kunskapsstyrningen har fungerat, säger Thomas Lindén på Socialstyrelsen.