Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Årets nationella insatser för liv och jämlik hälsa

En kraftsamling för att bekämpa barnfetma respektive en för bättre vård och omsorg av sköra äldre, det är två av ett 140-tal insatser som nationella programområden planerar för 2021.

Under ett år starkt präglat av pandemin bidrar systemet för kunskapsstyrning till att kunskap snabbt kan sammanställas, spridas och användas, samt till gemensam uppföljning. Vikten av etablerade nätverk och samverkansformer mellan regioner och med myndigheter, kommuner och patient- och professionsföreningar har visat sig tydligt.

– Genom systemet kan vi samarbeta för att skapa god vård i hela Sverige på ett sätt som vi aldrig gjort förut. Till gagn för hela landet, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Samtidigt som systemet bidrar i att bekämpa pandemin pågår många andra insatser. Programområden och samverkansgrupper på nationell och regional nivå fortsätter sitt arbete. Styrgruppen beslutade den 25 februari att ställa sig bakom nationella programområdens (NPO) och nationella samverkansgruppers (NSG) verksamhetsplaner för 2021.

– Engagemanget för att rädda liv och bidra till en god, likvärdig vård för alla invånare i landet är imponerande, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

En översikt över alla planerade insatser och de generella uppdragen för NPO och NSG finns publicerat på kunskapsstyrningvard.se. Insatserna presenteras närmare under webbsidorna för respektive programområde, samverkansgrupp och nationell arbetsgrupp.

Utöver de insatser som planeras i programområden och samverkansgrupper pågår också flera nationellt gemensamma utvecklingsarbeten.

– Under 2021 kommer vi fortsätta att utveckla hur vi jobbar. Patientens roll fortsätter att förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare. Både av den egna hälsan och vården och i våra gemensamma utvecklingsarbeten, säger Mats Bojestig.

Nyckelfrågor för 2021 är också arbetet med strukturerad vårdinformation, nationella kliniska kunskapsstöd och systematisk uppföljning, samt att tillvarata digitaliseringens och vårdinformationssystemens möjligheter att bidra i hälso- och sjukvårdens lärande och utveckling.

Läs vidare