Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Data om uppföljning av vårdförlopp på Vården i siffror

På vardenisiffror.se publiceras nu rapporter med uppföljningsdata för godkända personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Det är främst indikatorer som kan hämtas från befintliga nationella kvalitetsregister som redovisas, men fler indikatorer kommer att läggas till allteftersom vårdförloppen införs.

På webbplatsen vardenisiffror.se kommer inom kort rapporter att publiceras för godkända sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp. Rapporterna syftar till att presentera uppföljningsinformation om varje vårdförlopp på nationell, regional och i vissa fall även på enhetsnivå.

Även om vårdförloppen ännu inte har införts fullt ut i regionerna, så finns data och indikatorer sedan tidigare. Många av dessa befintliga uppföljningsindikatorer kommer att gälla också för vårdförloppen, säger Fredrik Westander, utredare på sektionen för kvalitet och uppföljning på SKR.

I rapporterna finns kortare bakgrundsinformation om vårdförloppsarbetet och om respektive vårdförlopp. Även resultatmått och processmått i vårdförloppet redovisas. Utöver detta presenteras i förekommande fall även övriga indikatorer från Vården i siffror som är relevanta för patientgruppen.

Redan nu finns rapporten för vårdförloppet stroke och TIA publicerad. Inom kort kommer en första version av rapporter att publiceras även för följande vårdförlopp:

  • Schizofreni - förstagångsinsjuknande
  • Höftledsartros – primärvård
  • KOL
  • Reumatoid artrit (RA)

Rapporterna innehåller i detta skede främst vårdförloppsindikatorer från befintliga nationella kvalitetsregister och kommer successivt att byggas ut med fler indikatorer.