Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 24 mars 2021

Kontakt

Hallå där Sofia Medin, koordinator i MTP-rådet

Sofia Medin är koordinator i det relativt nybildade Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet). Rådet har till uppgift att utvärdera och samordna inköp av framför allt nya medicintekniska produkter och utfärda rekommendationer till regionerna. MTP-rådet är en del av Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård, och en samverkan mellan regionerna. Här berättar hon om hur rådet fungerar.

Sofia Medin

Sofia Medin

Vad är din roll?

Jag arbetar som koordinator för samverkansmodellen för medicinteknik. De innebär att jag är koordinator för MTP-rådet och ordförande i beredningsgruppen. På Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är jag även kontaktperson för medicintekniska frågor.

Vad är syftet med MTP-rådet?

MTP-rådets uppdrag är att vara en samlad företrädare för regionerna i komplexa beslutssituationer runt introduktion av främst nya och ekonomiskt utmanande medicintekniska produkter.

Hur är rådet sammansatt?

MTP-rådet är sammansatt för att representera hela landet genom att det finns representanter från alla de sex samverkansregionerna. Därtill ingår ordförande, etiker, medicinska experter, expert på patientsamverkan och hälsoekonom. Ytterligare experter kan adjungeras till arbetet.

Hur vet ni att en ny medicinteknisk produkt kommer lanseras på den svenska marknaden?

Vi har ett nära samarbete med Tand- och läkemedelsförmånsverket (TLV) som hjälper oss att göra så kallade horisontspaningar. Horisontspaning innebär att man samlar in, dokumenterar och värderar information om nya medicintekniska produkter eller indikationer på att produkter och metoder är på väg in i CE-märkningsprocessen. Tillsammans med TLV har vi byggt upp en struktur för detta.
Spaningar kan göras genom särskilda temaspaningar inom olika områden eller genom att följa vad andra länder utvärderat, som till exempel NICE i Storbritannien eller FDA i USA. Det handlar också om att få information direkt från företag, från nationella programområden eller inköpsorganisationer i regionerna.

Kan du beskriva processen inför en rekommendation?

När vi beslutar att arbeta med en produkt eller produktgrupp behöver vi hämta in underlag inför beslut om rekommendation. Det gör vi genom att be TLV att göra en hälsoekonomisk bedömning. I nästa steg gör vi en bedömning av den vetenskapliga dokumentationen. Vi arbetar också i nära dialog med berörda nationella programområden för att inhämta expertkompetens från professionsföreträdare. Det kan även inhämtas från andra nätverk, och dialog med patientorganisationer och företag kan också bli aktuellt.

Finns det både rekommendationer och avrådande rekommendationer?

Ja, MTP-rådet kan ta fram nationella rekommendationer om användningen av produkterna till regionerna. Men en rekommendation kan också innebära att en produkt bör införas, avvakta att införas eller avstå att införas.

Hur många rekommendationer förväntas rådet komma med under ett år?

Det är svårt att säga ett exakt antal eftersom vi fortfarande är i uppbyggnadsfas. Något vi lärt oss under senaste året är att vi kommer behöva arbeta med produktgrupper och inte bara enskilda produkter, vilket kommer påverka hur många olika områden vi hinner arbeta med under ett år.

Vad innebär en rekommendation för regionerna?

Genom det regionala självstyret fattar varje region själv beslut att köpa in en produkt eller att fasa ut en produkt. MTP-rådets beslut är rekommendationer. Samtidigt är det regionerna tillsammans som har identifierat behov av att arbeta gemensamt med prioriteringar inom medicinteknikområdet och därför har utsett MTP-rådet.

Exempel på produkter som rådet har rekommenderat?

I juni 2020 beslutade MTP-rådet att uppdatera en tidigare rekommendation för användning av diabetesprodukten FreeStyle Libre. MTP-rådet har också utfärdat en rekommendation där man avråder regionerna från att förskriva så kallade tyngdtäcken inom den offentligt finansierade hälso-och sjukvården.

Var kan jag hitta mer information?

Du kan hitta mer information på Janusinfos webbplats. Vi publicerar även nyheter och aktuell information på kunskapsstyrningens webbplats och i kunskapsstyrningens nyhetsbrev.

Film: Så här arbetar medicintekniska produktrådet