Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Införande av vårdförlopp – ett lärande system

Införandet av de personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen pågår i regionerna. Ingeborg Franzén är utvecklingsdirektör i Region Kronoberg, men arbetar också med införandet av vårdförloppen på nationell nivå. Ingeborg betonar vikten av att bygga upp varaktiga system av lärande i regionerna vid införandet. Här ger hon en lägesrapport.

Ingeborg Franzén

Ingeborg Franzén

Hur går det med införandet runt om i landet?

– Den aktuella bilden jag har är att regionerna är på god väg med att förbereda och förankra införandet av beslutade vårdförlopp. Ett stort antal regioner rapporterar att de har fattat beslut om vårdförloppen och andra att de planerar göra detta inom kort. Om beslut inte fattats ännu beror det ofta på att regionala förberedelser behöver göras. Flera regioner säger sig kunna starta med de tre först beslutade vårdförloppen under hösten 2020. Pandemin påverkar givetvis start och tempo kring införandeprocessen.

Hur ser arbetet med införandet ut?

– Ofta görs fördjupande GAP- och konsekvensanalyser i regionerna för att få en bättre bild av utgångsläget. Även den checklista vi har tagit fram används för att gå igenom alla steg som krävs. Ytterligare arbete som många står inför är att skapa strukturer för processresurser för genomförande. Utbildningsinsatser genomförs och regionala uppföljningsmöjligheter ses över utifrån vårdförloppens upplägg och kriterier. Olika kommunikationsinsatser görs också, till exempel kick-offer och workshoppar riktade mot verksamheter som är berörda av vårdförloppen. Att identifiera ambassadörer och sakkunniga inom lokala kunskapsstyrningsorganisationen är också en viktig del.

Vad blir viktigt för att kunna lära och finslipa vid införandet?

– Att vi lär av varandra och skapar arenor för erfarenhetsutbyte är jätteviktigt på alla nivåer; lokalt, regionalt, sjukvårdregionalt och nationellt. Varje förlopp har sitt specifika kunskapsstöd, men det som förenar är strukturen samt att alla vårdförlopp innehåller ett patientkontrakt. Här är det viktigt att vi har ett gemensamt lärande och att vi följer upp vad det innebär för patienten, kring till exempel trygghet och delaktighet. Vi måste också utvärdera kontinuerligt och se till att ha tillgång till utdata som svarar på om vårdförloppet ökar jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården.

Annat som du tycker är viktigt att lyfta fram?

– Att vårdförloppen nu ger oss ett värdefullt kunskapsstöd som bidrar till att utveckla ett lärande system. Vi gör detta för att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad vårdprocess. Tillsammans gör vi varandra framgångsrika.