Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 september 2020

Kontakt

Kartlägga behov med få kvalitetsregister

Hallå där, Joachim Lundahl, ordförande i Nationellt programområde medicinsk diagnostik. Hur har ni gjort för att kartlägga behov och förbättringsområden i ert programområde?

Joachim Lundahl

Joachim Lundahl

– Inom medicinsk diagnostik finns det bara ett fåtal kvalitetsregister och inget kvalitetsregister som kan ge en heltäckande bild av området. Området är brett och vi ville involvera så många intressenter som möjligt i ett tidigt skede. Vi valde därför att göra en kartläggning genom en enkät och intervjuer med intressenter inom området. Det gav oss en tydlig uppfattning om hur man ser på nuläget, aktuella utmaningar, möjligheter och aktuella framtidsfrågor. Vi ville tidigt skapa delaktighet och transparens samt informera om att programområde är uppstartat och jobbar på.

Hur tänkte ni kring vem som skulle få frågan om att delta i enkäten och intervjuerna?

– Vi ville bjuda in så brett som möjligt. Vi bjöd in alla professions- och intresseföreningar som är kopplade till vårt område, regionerna och andra nationella programområden. Vår ambition var även att göra en workshop med patienter som använder dessa typer av tjänster ofta för att fånga upp patientperspektivet. Tyvärr fanns inte möjlighet att ordna workshopen under den här perioden men förhoppningsvis kommer vi att genomföra den senare.

Vad fick ni reda på som ni inte hade vetat annars?

– Genom enkäten fick vi en bra uppfattning om vilka frågor som är viktiga för våra intressenter just nu. Vi kunde identifiera områden som är lämpliga att arbeta med på nationell nivå inom ramen för kunskapsstyrningsarbetet. Vi fick en del fokusområden bekräftade utifrån våra egna tankar och en del helt nya områden identifierades. Det fanns ett stort engagemang hos våra intressenter och vi fick innehållsrika och mycket nyttiga svar. Sammanfattningen av kartläggningen som vi nu har publicerat är bara en del av allt det material som vi har fått möjlighet att ta del av genom enkäten och intervjuerna.

Har ni börjat planera några aktiviteter med utgångspunkt i enkätresultaten?

– Vi kommer att börja arbeta med frågor som har lyfts fram som viktiga av intressenterna. Vi håller på att etablera fyra nationella arbetsgrupper och har två insatsområden som vi undersöker närmare med hjälp av ledamöterna. I vår enkät och intervjuprocess har vi mött mycket engagemang och intresse och vi ser fram emot att komma igång med arbetet i arbetsgrupperna för att kunna bidra till utvecklingen på området medicinsk diagnostik.

Vill ni arbeta på liknande sätt framöver?

– Vi tyckte det var ett bra arbetssätt och vi fick fram mycket matnyttigt. För att sammanställa resultaten fick vi ett mycket bra stöd från värdregionen i form av analytisk kompetens. Det var en förutsättning för att göra en bra sammanställning som kan användas aktivt i det fortsatta arbetet. Detta är en viktig förutsättning för eventuella liknande enkäter i framtiden.

Det visade kartläggningen

I medicinsk diagnostik ingår bland annat undersökning av blodprov och vävnader samt bild- och funktionsundersökningar, såsom röntgen. Kartläggningen visar att strukturer, kunskap och riktlinjer kan förbättras inom området medicinsk diagnostik. Resultatet ska användas till förbättringar som leder till ökad vårdkvalitet.

Problem och utmaningar

 • Strukturella begränsningar minskar möjligheter att dra nytta av snabb teknisk utveckling
 • Det finns specifika kunskapsluckor inom området
 • Den datadrivna utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt och nya verktyg
 • Det saknas riktlinjer för ordnat införande av vissa metoder inom medicinsk diagnostik
 • Det finns diagnostik som trots både evidens och riktlinjer inte har införts än

Förbättringsförslag

 • Gemensamma och fungerande IT-system och kodverk, inklusive införande av remittentstöd
 • Optimal användning av blodkomponenter
 • Processer för införande av ny resurskrävande diagnostik, till exempel gensekvensering
 • Samverkan vid införande av digitaliserad bilddiagnostik
 • Underlätta integration av vård-forskning-utbildning, inklusive ordnat införande av nya metoder
 • Strukturerad validering och införande av AI-stödda arbetssätt

Sammanfattning av kartläggningen inom medicinsk diagnostik (pdf, nytt fönster)

Nationellt programområde medicinsk diagnostik