Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 27 maj 2020

Kontakt

Kommuner i samverkan för kunskapsstyrning

Arbete med kunskapsstyrning i socialtjänsten går framåt, och det finns en permanent styrgrupp på plats. Den arbetar nu bland annat med nomineringsprocesser till vårdförloppen levnadsvanor och palliativ vård, samt till nationella arbetsgrupper för matallergi och svårläkta sår.

Den tidigare interimistiska styrgruppen blev permanent i april 2020 och fått namnet "Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning i socialtjänsten – kommuner i samverkan".

I styrgruppens arbete ingår att rekommendera kommunerna att tillsätta representanter i relevanta programområden, nationella arbetsgrupper och vårdförloppsarbeten inom Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Just nu pågår nomineringsprocesser till vårdförloppen levnadsvanor och palliativ vård samt till nationella arbetsgrupper för matallergi och svårläkta sår.

Styrgruppen består av ledamöter från arbetsutskotten i tre av Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) nätverk: socialchefsnätverket, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS-nätverket) och kommunrepresentanter från nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) samt SKR.

Bakgrund

I samband med att 280 kommuner beslutade att anta SKR:s rekommendation om en tilläggsfinansiering för att stärka arbetet med kunskapsstyrning i socialtjänsten, bildades en interimistisk styrgrupp för att leda och styra arbetet som bedrivs inom ramen för tilläggsfinansiering. Det arbetet omfattar de kvalitetsregister som kommunerna använder, brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning samt nationell samordning.