Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 30 november 2020

Kontakt

Kvinnors upplevelser i vårdkedjan graviditet och förlossning fångas i långsiktig enkät

Den 1 december lanseras Graviditetsenkäten som ska fånga kvinnors upplevelser av vården och deras egen hälsa i samband med graviditet samt under och efter en förlossning.

– Med Graviditetsenkäten vill vi få fram kvinnornas erfarenheter och utifrån dem fortsätta att utveckla hela vårdkedjan. Resultatet blir förhoppningsvis ett bra underlag för att fortsätta förbättra vården och kvinnors hälsa kopplat till graviditet, säger Eva Estling, sakkunnig och samordnare för satsningen på kvinnors hälsa vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Satsningen på förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa har pågått sedan 2015. Ett flertal områden har belysts och under 2019 genomförde regionerna nära 500 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnor och deras familjer.

Nationellt programområde kvinnosjukdomar och förlossning har knutits samman med SKR:s arbete. Processledaren deltar i teamet för satsningen och samordnaren för satsningen har en stående punkt på NPO:s möten. Medlemmar ur NPO har även varit behjälpliga i förarbetet med Graviditetsenkäten.

– Med Graviditetsenkäten uppfylls två viktiga behov i kvalitetshöjningsarbetet. Vi får patientens synvinkel och samtidigt ett underlag för jämförelse ur jämlikhetsperspektiv. Det är viktigt för att kunna genomföra mer välgrundade förbättringsinsatser, säger Masoumeh Rezapour Isfahani, ordförande i NPO Kvinnosjukdomar och förlossning.

Graviditetsenkäten går ut via 1177.se. Den består av tre olika delar som skickas till kvinnor som antingen är i graviditetsvecka 25, har fött barn för åtta veckor sedan eller har fött barn för ett år sedan.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om hur kvinnor upplever sin egen hälsa och vården under tiden för graviditet och runt förlossning, vilket bemötande får de av personalen och hur de mår ett år efter förlossningen. Frågorna har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

– Ett viktigt syfte med kunskapsstyrning är att identifiera förbättringsområden och införa förbättringar på basen av pålitliga underlag. Graviditetsenkäten kommer att återspegla resultat utifrån kvinnornas perspektiv, på ett sätt som inte varit lättillgängligt hittills. Det ska bli mycket intressant att följa svaren, säger Eva Estling.

Läs vidare