Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Mats Bojestig: krönika

Tillsammans har vi kraft att göra skillnad.

Mats Bojestig

Mats Bojestig

Under ett år starkt präglat av pandemin ser vi hur den samverkan som vi tillsammans har byggt upp genom kunskapsstyrningssystemet gör skillnad. Skillnad för invånare och patienter och för oss som arbetar med hälso- och sjukvård och omsorg. Vikten av etablerade nätverk och samverkansformer mellan regioner och med myndigheter, kommuner och patient- och professionsföreningar har visat sig tydligt. Systemet för kunskapsstyrning bidrar till att kunskap snabbt kan sammanställas, spridas och användas, samt till gemensam uppföljning. Genom systemet kan vi samarbeta för att skapa god vård i hela Sverige på ett sätt som vi aldrig gjort förut. Till gagn för hela landet.

2021 innebär ett fortsatt skarpt läge med covid-19. Personal i hälso- och sjukvård och omsorg gör enastående insatser för att rädda liv och ge insjuknade personer så goda förutsättningar som möjligt att leva ett gott liv även efter en covid-19 sjukdom. Insatser som kräver stora mått av uthållighet, mod och medkänsla. Ett arbete jag beundrar i allra högsta grad.

De nätverk och samarbeten som vi tillsammans har byggt upp i kunskapsstyrningssystemet blir en fortsatt viktig del i att bekämpa pandemin. Ett färskt exempel på det är den nationella arbetsgruppen för långtidssjuka i covid-19. I gruppen samarbetar flera nationella programområden med patientorganisationen Svenska covidföreningen och myndigheter för att ta fram diagnosstöd och ett stöd på 1177 för patienter. Ett annat exempel är de webbinarier om vaccin och vaccination som vi anordnat gemensamt i partnerskapet för stöd till kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård.

Samtidigt som vi bekämpar pandemin pågår många andra insatser. Programområden och samverkansgrupper på nationell och regional nivå fortsätter sitt arbete. Engagemanget för att rädda liv och bidra till en god, likvärdig vård för alla invånare i landet är imponerande och rörande. Under 2021 planeras för ett 140-tal insatser bara i de nationella programområdena. Bland annat görs en kraftsamling för att bekämpa barnfetma respektive en för bättre vård och omsorg av sköra äldre.

Styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård beslutade den 25 februari 2021 att ställa sig bakom de nationella programområdenas och nationella samverkansgruppernas verksamhetsplaner. Vi ser fram emot ett 2021 där vi i kunskapsstyrningen tar oss an årets planerade insatser med mod och nyfikenhet.

Under 2021 kommer vi fortsätta att utveckla hur vi jobbar. Patientens roll fortsätter att förändras från att vara mottagare av vård till att i större utsträckning vara medskapare. Både av den egna hälsan och vården och i våra gemensamma utvecklingsarbeten.

Nyckelfrågor för 2021 är också arbetet med strukturerad vårdinformation, nationella kliniska kunskapsstöd och systematisk uppföljning. Vi ska tillvarata digitaliseringens och vårdinformationssystemens möjligheter att bidra i hälso- och sjukvårdens lärande och utveckling. De personcentrerade och sammanhållna vårdförloppen bidrar till att driva på detta. I vårdförloppen tar vi tydligt vara på gemensamma kompetenser och kunskap som delvis redan finns, men som av olika orsaker inte tidigare nått ut överallt. Åtta personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp är framtagna och är i olika stadier av införande, ett arbete som trots pandemin pågår i regionerna. Vårdförloppen kommer att bidra till att patienter och hälso- och sjukvårdspersonal får det stöd de behöver för att tillsammans och utifrån sina respektive kunskaper skapa bästa möjliga vård.

Sedan uppstarten av kunskapsstyrningssystemet för tre år sedan har vi kommit långt. Det tack vare den enorma uppslutning som finns kring vår gemensamma vision om att vi alla, utifrån våra respektive perspektiv, ska bidra till att rädda liv och skapa förutsättningar för jämlik hälsa. Ett arbete som alltid kommer att behövas och i vilket alla parter är lika viktiga för att vi ska lyckas. Tillsammans har vi kraften att göra det möjligt.

Läs vidare