Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 19 maj 2020

Kontakt

Medicinteknik finns nu på Janusinfo

På janusinfo.se finns information om läkemedel, riktad till läkare och sjukvårdspersonal. Nu finns även information rekommendationer om hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Detta kallas ”nationellt införande av medicintekniska produkter”.

Sveriges regioner samverkar på nationell nivå för att bestämma hur medicintekniska produkter ska införas i hälso- och sjukvården. Målet är att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya medicintekniska produkter över hela landet.

Rekommendationer av MTP-rådet

Det medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) är en expertgrupp som ger nationella rekommendationer om vissa nya medicintekniska produkter. MTP-rådet utser vilka medicintekniska produkter som ingår i nationell samverkan efter framtagna prioriteringskriterier och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

I likhet med NT-rådet (nya terapier) beslutar MTP-rådet om rekommendationer grundat på den etiska plattformen för prioritering i hälso- och sjukvården.

Regionernas samverkansmodell för medicinteknik koordineras och förvaltas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) på uppdrag av samtliga regioner och arbetet sker i samarbete med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Rådets ledamöter är nominerade av sjukvårdsregionerna för hälso- och sjukvård och är utsedda av den nationella samverkansgruppen för läkemedel och medicinteknik i kunskapsstyrningssystemet, som rådet också rapporterar till.

Janusinfo.se