Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 8 mars 2021

Kontakt

Nationella kunskapsstöd för primärvården färdiga att användas

Sedan slutet av februari finns ungefär 280 rekommendationer i Nationellt kliniskt kunskapsstöd att använda i patientmötet i primärvården.

Arbetet med att ta fram och revidera nationella kunskapsstöd för patientmötet i primärvården har pågått sedan 2018. Revideringstakten nästan tredubblades det senaste halvåret med stöd av redaktionella resurser i Region Skåne.

– Tillsammans med innehållsansvariga ämnesgrupper har vi prioriterat rekommendationer som ger störst vinster för befolkningens hälsa och bidrar till jämlik vård i landet. Under våren ska vi komma upp i de 350 rekommendationer som vi bedömer behövs för primärvården, säger Sten Tyrberg, specialist i allmänmedicin och samordnare för Region Skånes insats.

Regionala tillägg

För att höja värdet av de kortfattade nationella rekommendationerna har regionerna möjlighet att lägga till lokal information om exempelvis vårdnivå, remissrutiner och läkemedelsval. Regionerna kan välja om de vill hänvisa sina medarbetare till nationelltklinisktkunskapsstod.se eller visa innehållet på egna webbplatser. Hittills har Region Skåne, Region Jönköpings län och Region Stockholm säkerställt tekniska möjligheter att hämta innehållet.

Nationella programområden tar över

Region Skånes stödinsats är klar och nu övergår ansvaret för innehållet i Nationellt kliniskt kunskapsstöd till de nationella programområdena med hjälp från den nationella redaktionen. Exakta rutiner, uppdrag, ansvarsfördelning och organisering av arbetet utvecklas i dialog mellan sjukvårdsregionerna och den nationella stödfunktionen.

En ambition är att ta vara på kompetensen hos författarna av primärvårdsrekommendationerna för att stärka primärvårdsperspektivet även i andra typer av kunskapsstöd.

Uppdateras löpande med ny kunskap

Med en giltighetstid på tre år behöver drygt 100 nationella rekommendationer revideras varje år. De rekommendationer som står först på tur 2021 rör framför allt barns och ungdomars hälsa, cancersjukdomar, nervsystemets sjukdomar, njur- och urinvägssjukdomar, ögonsjukdomar, habilitering och palliativ vård.
Exempel på prioriterade rekommendationer som inte hunnits med 2020 men som publiceras under våren 2021 är demens, ischemisk hjärtsjukdom, hypertoni, eksem, psoriasis, reumatoid artrit, missbruk, tvångs- och ångestsyndrom, celiaki, GERD, IBD, IBS och klimakteriella besvär och urininkontinens hos kvinnor.

Fortsatt utveckling

Under våren testas en ny version av IT-stödet för Nationellt kliniskt kunskapsstöd som gör det möjligt att integrera rekommendationer för specialiserad vård. Målet är ett kliniskt kunskapsstöd för patientmöten på alla vårdnivåer.

Läs vidare