Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 11 mars 2021

Kontakt

Nationell kraftsamling mot fetma hos barn och unga

Socialstyrelsen, Swelife, Riksförbundet hälsa oberoende av storlek och Nationellt programområde barn och ungdomars hälsa krokar nu arm för att hejda den oroväckande ökningen av barn och ungdomar med fetma.

Andelen svenska skolbarn i åldrarna 11–15 år med övervikt eller fetma har mer än fördubblats de senaste trettio åren. Fetma i unga år innebär ökad risk för fetma i vuxen ålder och förtida död. Det är vanligt med samsjuklighet och att unga med övervikt eller fetma utsätts för trakasserier och kränkningar med risk för social isolering.

– Vi prioriterar arbetet mot fetma eftersom det orsakar stort lidande hos allt fler unga, säger Simon Rundqvist, ordförande i Nationellt programområde barn och ungas hälsa. Vi vet att tidiga insatser är nödvändiga och att många barn går ned i vikt när de får stöd och behandling. Det är hög tid att vi hjälps åt så att effektiva metoder används i hela landet.

Kraftsamlingen innehåller flera delar:

  • Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård av fetma
  • Swelifes innovationsprojekt ”Prevention barnfetma – för en jämlik hälsostart i livet”
  • Programområdets nationella arbetsgrupp med uppdrag att ta fram behandlingsrekommendationer, mätetal och målnivåer, klarlägga ansvarsfördelning och stödja implementering

Simon Rundqvist gläder sig åt det breda och djupa samarbetet mellan regioner, kommuner, myndigheter, patienter, förenings- och näringsliv. Han poängterar vikten av flera olika angreppssätt för att påverka många faktorer som bidrar till fetma.

– Fetma och övervikt är ofta stigmatiserande, säger Simon Rundqvist. Därför är det viktigt att förstå att våra gemensamma satsningar de närmaste åren inte handlar om hälsomoralism. Vi gör dem för att minska förekomsten av fetma eftersom det en svår sjukdom som har stor påverkan på livskvaliteten och förkortar livet. Det är ett stöd vi bör ge barnen och deras föräldrar.

Läs vidare